Cele i wartości

Kongres Obywatelski to długofalowy projekt, którego celem jest uczynienie z Polski lepszego miejsca do pracy i życia. Chcemy to czynić poprzez autorefleksję, spotkania, wymianę dobrej energii i budowanie poczucia wspólnoty w duchu wzajemnego szacunku i uznania. W ramach działań Kongresu Obywatelskiego pokazujemy, że choć działamy w różnych branżach i środowiskach, mamy często odmienne poglądy polityczne i wrażliwości ideowe, reprezentujemy zróżnicowane pokolenia, to potrafimy ze sobą rozmawiać i wypracowywać wspólne, strategiczne myślenie o rozwoju Polski.

Impulsem do rozwoju tego przedsięwzięcia była wola uczestników I Kongresu Obywatelskiego, który odbył się na Politechnice Warszawskiej w dniu 12 listopada 2005 r. Dzięki konsekwencji w budowaniu obywatelskiej wspólnoty i poczucia odpowiedzialności za naszą przyszłość, na przestrzeni ponad 10 lat działania, Kongres Obywatelski stał się również niesformalizowaną wspólnotą Polaków aktywnie działających na rzecz dobrej przyszłości naszego kraju, wspólnie „wyprzedzających przyszłość” i zastanawiających się nad kluczowymi drogami ku dalszemu rozwojowi Polski.

Celami Kongresu są w szczególności:

  • tworzenie możliwości przyjaznych spotkań i debaty Polaków o różnych orientacjach ideowych i politycznych, o różnym statusie społecznym, reprezentujących różne środowiska społeczno-zawodowe i różne pokolenia, zarówno z Polski lokalnej jak i metropolitalnej,
  • stymulowanie całościowej refleksji modernizacyjno-rozwojowej (wydobywanie zbiorowej mądrości), opartej na wartościach i służącej wspólnemu kształtowaniu przyszłości Polski,
  • stymulowanie rozwoju kulturowego Polaków służącego wzmacnianiu podmiotowości indywidualnej i zbiorowej,
  • krzewienie kultury uznania i poszanowania godności ludzkiej jako podstawy współżycia społecznego.

Realizacji tych celów służą:

  • ogólnopolskie i regionalne Kongresy Obywatelskie,
  • debaty lokalne prowadzone w całej Polsce,
  • wydawany cyklicznie thinkletter „Idee dla Polski”,
  • publikacje książkowe w ramach serii wydawniczej „Wolność i Solidarność”,
  • publikacje prasowe i obecność w mediach,
  • strona internetowa i social media.

Informator o Kongresie Obywatelskim: pobierz
About Civic Congress: download

Organizatorem Kongresu Obywatelskiego jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, więcej informacji.

Na górę
Close