nazwa zadania:  X Pomorski Kongres Obywatelski „Jakie Pomorze dla siebie i dla Polski?”
POMORZE I POLSKA – RAZEM WOBEC TRUDNEGO ŚWIATA
zadanie dofinansowano ze środków
WFOŚiGW w Gdańsku

koszt kwalifikowany zadania: 151 885,31 PLN

kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 25 000,00 PLN

forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: dotacja

opis zadania: Opis zadania X Pomorski Kongres Obywatelski

program: X Pomorski Kongres Obywatelski – program

sprawozdanie z realizacji zadania: Sprawozdanie z realizacji zadania X Pomorski Kongres Obywatelski

powrót