Danuta Grodzicka-Kozak

Wiceprezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Absolwentka Politechniki Gdańskiej. Od ponad 22 lat najpierw jako Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, a następnie jako Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (do 2017 r.) kierowała pracami zespołów, których celem była poprawa stanu środowiska w województwie. Do najważniejszych wyzwań przed jakimi stanęły władze województwa w dziedzinie środowiska to: poprawa czystości wód/ powierzchniowych, morskich/, przywrócenie możliwości użytkowania akwenów Zatoki Gdańskiej i Puckiej, wraz z przyległym pasem wybrzeża/ w latach 80-tych stanowiły obszar ekologicznego zagrożenia/, ograniczenie zanieczyszczeń energetycznych i przemysłowych, które stanowiły największe źródło zanieczyszczeń powietrza oraz rozwiązanie impasu w gospodarce odpadami.

Jako Audytor Systemów Zarządzania Środowiskiem oraz specjalista d/s ocen oddziaływania na środowisko, promowała wdrożenie pierwszych w województwie systemów zarządzania środowiskiem zgodnie z ISO 14001 i EMAS.

Aktywnie uczestniczy we wdrażaniu programów ochrony środowiska w woj. pomorskim poprzez przygotowanie „Programu ochrony wód Zatoki Gdańskiej i Puckiej”, przygotowanie i budowę systemu „Zielonych Szkół” jako elementu edukacji ekologicznej w województwie. Kierowała pracą zespołu ekspertów przygotowujących i wdrażających Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz Regionalny Program Strategiczny do 2020r między innymi w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), programów ochrony środowiska oraz planów gospodarki odpadami. Interesuje się zarządzaniem środowiskiem na obszarach przybrzeżnych, oraz wdrażaniem innowacji w ochronie środowiska. Czynnie zaangażowana w proces wdrażania Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w Polsce. Jest jednym z inicjatorów budowy Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni oraz przygotowywania podstaw programowych pierwszego w Polsce Centrum Nauki „Experyment”. Kieruje zespołem wdrażającym projekty dot. ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz ochrony brzegów morskich w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w latach 2007-2013.

Na górę
Close