prof. Michael Waligórski

fizyk jądrowy, profesor w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Profesor w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN oraz profesor fizyki w Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie (COOK). W latach 1968-1975 pracował w Międzyresortowym Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH w Krakowie oraz Instytucie Fizyki UJ. W latach 1977-84 był konsultantem Kliniki Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu.

W latach 1993-2009 był kierownikiem Zakładu Fizyki Medycznej COOK, zaś w lachach 2009-2010 – Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie.

Od roku 2011 jest konsultantem krajowym w dziedzinie fizyki medycznej i kierownikiem specjalizacji w tej dziedzinie prowadzonej w COOK w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

W latach 1979-80 oraz 1985-87 przebywał jako Visiting Profesor i IAEA Fellow na Uniwersytecie Nebraski (USA), w latach 1988-89 jako Visiting Scientist w Brookhaven National Laboratory (USA). Krótsze wizyty: VUB w Brukseli, Riso National Laboratory - Roskilde, Medical Radiation Physics Division, Karolinska Institutet – Stockholm University. W roku 1991 jako ekspert Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) przebywał z misją w Wietnamie, zaś w roku 1992 reprezentował Prezesa PAA w misji RAPAT (Radiation Protection Advisory Team) IAEA.

Od ponad 15 lat prowadzi na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie wykład kursowy dozymetrii klinicznej oraz prace magisterskie w tym zakresie.

Jest autorem i współautorem ponad 200 artykułów i doniesień konferencyjnych opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych oraz rozdziałów w monografiach dotyczących detekcji promieniowania jonizującego, radiobiologii teoretycznej, fizyki medycznej i ochrony radiologicznej.

Jest członkiem wielu organizacji, komitetów i stowarzyszeń naukowych, m. in. Reprezentantem RP w UNSCEAR (Komitet Narodów Zjednoczonych ds. Efektów Promieniowania Atomowego). Jest również przedstawicielem RP w Radzie CERN (Europejskie Laboratorium Badań Jądrowych) w Genewie oraz Przedstawicielem RP w Komitecie Pełnomocnych Przedstawicieli ZIBJ (Zjednoczony Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej, Rosja) – obecnie jako Przewodniczący tego Komitetu. W latach 2005 - 2011 był Prezesem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, jest członkiem Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, American Physical Society, Radiation Research Society. Uczestniczy w wielu zespołach eksperckich, krajowych i zagranicznych, w dziedzinach ochrony radiologicznej, fizyki medycznej i dozymetrii. Wielokrotnie udzielał wywiadów w środkach masowego przekazu, m. in. na temat skutków awarii czarnobylskiej, programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Na górę
Close