Deklaracja II Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego

W kierunku obywatelskiego Pomorza

My, uczestnicy II Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego, popieramy ideę budowy prawdziwej pomorskiej wspólnoty regionalnej, która będzie fundamentem obywatelskiego Pomorza i najlepszą gwarancją trwałego rozwoju naszego województwa.

Dlatego, widzimy potrzebę:

  1. Zwiększenia stopnia współdecydowania mieszkańców Pomorza o naszej wspólnej przyszłości – czyli rozwoju samorządności uczestniczącej.
  2. Wzmocnienia prawdziwego dialogu – między wszystkimi środowiskami, sektorami, pokoleniami, zwłaszcza poprzez tworzenie pomorskich sieci dialogu i współpracy.
  3. Rozwijania edukacji obywatelskiej kształtującej ducha odpowiedzialności za nasze pomorskie wspólnoty lokalne i dobro całego regionu.
  4. Wspierania oddolnych inicjatyw obywatelskich, kultury dobroczynności i wolontariatu, a w szczególności niezależnych organizacji pozarządowych.

Te zadania stawiamy przed sobą i przed wszystkimi, którym powierzamy władzę na Pomorzu.

Na górę
Close