Deklaracja II Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego

W kierunku obywatelskiego Pomorza

My, uczestnicy II Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego, popieramy ideę budowy prawdziwej pomorskiej wspólnoty regionalnej, która będzie fundamentem obywatelskiego Pomorza i najlepszą gwarancją trwałego rozwoju naszego województwa.

Dlatego, widzimy potrzebę:

  1. Zwiększenia stopnia współdecydowania mieszkańców Pomorza o naszej wspólnej przyszłości – czyli rozwoju samorządności uczestniczącej.
  2. Wzmocnienia prawdziwego dialogu – między wszystkimi środowiskami, sektorami, pokoleniami, zwłaszcza poprzez tworzenie pomorskich sieci dialogu i współpracy.
  3. Rozwijania edukacji obywatelskiej kształtującej ducha odpowiedzialności za nasze pomorskie wspólnoty lokalne i dobro całego regionu.
  4. Wspierania oddolnych inicjatyw obywatelskich, kultury dobroczynności i wolontariatu, a w szczególności niezależnych organizacji pozarządowych.

Te zadania stawiamy przed sobą i przed wszystkimi, którym powierzamy władzę na Pomorzu.

Razem wykorzystajmy unijną szansę – po II PKO

II Pomorski Kongres Obywatelski odbył się 21 kwietnia 2007 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.

Jego głównym celem był wkład w budowę wspólnoty regionalnej i formułowanie wspólnej wizji rozwoju. Była to obywatelsko-rodzinna debata ok. 700 osób z różnych środowisk, pokoleń i części Pomorza.

czytaj całość

Podziękowania

Serdecznie dziękuję za udział w II Pomorskim Kongresie Obywatelskim. Mam nadzieję, że to spotkanie było dla wszystkich nas inspirujące, a jednocześnie dostarczyło dobrej energii do myślenia i działania w imię dobra wspólnego zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej. Dialog publiczny jest umiejętnością, której po 50 latach ustroju komunistycznego musimy się dopiero uczyć. Bez niego trudno sobie wyobrazić dobre funkcjonowanie naszej demokracji lokalnej i regionalnej oraz rozwiązywanie konkretnych problemów takich, jak np. zapewnienie ładu architektonicznego czy integracja społeczna wykluczonych. Dlatego zgodnie z Deklaracją Kongresu będziemy starali się rozwijać pomorskie sieci dialogu, które umożliwiłyby dyskusję oraz dochodzenie do wspólnych diagnoz i wniosków w okresie między Kongresami.

Z najlepszymi pozdrowieniami

Jan Szomburg
Inicjator Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego
Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

Strona 1 z 1