Ludzie Kongresu

Adam Talarowski

historyk

Adam Talarowski jest doktorantem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naukowo­‑merytoryczny książek poświęconych Pawłowi Włodkowicowi i polskiej szkole prawa międzynarodowego. Członek redakcji „Teologii Politycznej”.

Źródło zdjęcia:

www.teologiapolityczna.pl

Mirosław Taras

Wiceprezes Zarządu, PD Co.

Wiceprezes Zarządu PD Co. W 2014 r. – pełnił funkcję Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A. Wcześniej, od 2013 r. Prezes Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W latach 2001–2012 w spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., gdzie od 2008 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Absolwent Akademii Górniczo­‑Hutniczej w Krakowie (specjalność: projektowanie i budowa kopalń), Szkoły Controllingu w Katowicach oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: zarządzanie finansami przedsiębiorstw).

dr Maciej Tarkowski

Uniwersytet Gdański

Absolwent studiów geograficznych na Uniwersytecie Gdańskim (1999). Od 1999 r. pracownik lub stały współpracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Od 2002 r. nauczyciel akademicki zatrudniony w Katedrze Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół: geografii ekonomicznej, geografii pracy, rozwoju lokalnego i regionalnego, przestrzennego zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Dr Maciej Tarkowski brał udział w kilkunastu projektach o charakterze badawczym jak i stosowanym. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Stale publikuje na łamach Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

dr Daria Gołębiowska­‑Tataj

ekspertka ds. polityki innowacji, Tataj Innovation, Komisja Europejska, EIT Manufacturing

Założycielka i Prezes Zarządu Tataj Innovation, przedsiębiorstwa pomagającego szefom firm i ich zespołom wdrażać innowacyjne rozwiązania, budować strategie rozwoju i tworzyć interesujące start­‑upy. Pomaga firmom, rządom i uczelniom wyższym w podejmowaniu innowacyjnych rozwiązań wobec wyzwań takich jak cyfryzacja, mobilność i energia. Światowej klasy ekspertka w dziedzinie sieci innowacji i twórczyni Network IQ Index, który ocenia wszystkie umiejętności potrzebne do budowania partnerstw, sieci i zaufanych społeczności. Współtwórczyni Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Była przewodnicząca doradców wysokiego szczebla przy komisarzu UE ds. Badań, nauki i innowacji oraz członek Rady Globalnej Agendy Światowego Forum Ekonomicznego.

Publikacje:

Jolanta Tersa

Dyrektor Wydziału Edukacji, Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Z zawodu nauczyciel i urzędnik samorządowy, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Nadzoruje i wspiera pracę szkół ponadgimnazjalnych i placówek specjalnych w powiecie kartuskim.

dr Sławomir Tokarski

Dyrektor ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej, makro­regionów, Interreg i wdrażania programów I, Komisja Europejska

Z Komisją Europejską związany od 2004 r. Od 2021 r. Dyrektor ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej, makroregionów, Interreg i wdrażania programów I w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Wcześniej, w latach 2016‑2021, Dyrektor ds. innowacji i zaawansowanej produkcji w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP. Tytuł doktora uzyskał w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji.

Elżbieta Tołwińska­‑Królikowska

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno­‑Społecznych i Szkoleń

Pełniła funkcję Prezeski Federacji Inicjatyw Oświatowych, koordynatorka projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” (PO KL 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia” www.malszkola.pl), specjalistka ds. doskonalenia zawodowego nauczycieli, trenerka, ewaluatorka i superwizorka programów edukacyjnych, współautorka i redaktorka wielu publikacji metodycznych. Koordynatorka ds. rozwoju kompetencji kluczowych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Anna Tomecka

Lyreco Group

Anna Tomecka – analityk systemów inżynierii danych w Lyreco Group. Wcześniej pracowała jako prokurent w gdańskiej firmie budowlanej Elmal, gdzie zajmuje się m.in. usprawnianiem procesów, a także w Departamencie Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie zajmowała się zagadnieniem cyfryzacji gospodarki. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Maciej Tomecki

ekspert ds. zielonej transformacji, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Absolwent University of Cambridge oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się zagadnieniami związanymi z Europejskim Zielonym Ładem, a zwłaszcza z dekarbonizacją energetyki i przemysłu. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Dwukrotnie wyróżniony stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.

prof. Tadeusz Truskolaski

Prezydent Białegostoku, Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich

Dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB – od 2006 r. Prezydent Białegostoku. Od 2019 r. Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich, skupiającej 12 największych polskich miast. Wcześniej pełnił funkcję m.in. doradcy ministra rozwoju regionalnego. Pracował także w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych nad Strategią Rozwoju Kraju oraz Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Z wykształcenia ekonomista, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor Uniwersytetu w Białymstoku.

Jacek Truszczyński

Zastępca Szefa Działu ds. Zielonej Gospodarki i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Komisja Europejska

Jacek Truszczyński – Zastępca Szefa Działu ds. Zielonej Gospodarki i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Dyrekcji Generalnej Rynku Wewnętrznego w Komisji Europejskiej. Specjalizuje się w polityce energetycznej i programach wsparcia inwestycji, którymi zajmował się m.in. w Dyrekcjach Generalnych ds. Energii (ENER) i ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECFIN). Jest absolwentem Instytutu Socjologii UW oraz Kolegium Europejskiego w Natolinie.

dr Cezary Trutkowski

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Dr Cezary Trutkowski – socjolog, konsultant samorządowy i badacz społeczny. Jako ekspert Rady Europy wspomagał rozwój samorządów w większości krajów Europy centralnej i wschodniej oraz na Kaukazie. Współpracował z UNDP, OSCE i Bankiem Światowym oraz z wieloma instytucjami krajowymi przy realizacji projektów skierowanych do samorządów terytorialnych. Od 1999 roku współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego – początkowo jako lider jednego z projektów, potem realizując zadania dyrektora programowego, a po kilkuletniej przerwie jako Prezes Zarządu Fundacji.

prof. Piotr Tryjanowski

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski – jeden z najczęściej cytowanych biologów w Polsce, kierownik Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Badacz fauny krajobrazu rolniczego, przede wszystkim zaś interakcji zwierząt i ludzi. Pracował w projektach Międzyrządowego Panelu ds. zmian Klimatu (IPCC) i Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Opublikował 17 książek i ponad 300 artykułów naukowych w najlepszych czasopismach o międzynarodowym zasięgu. Współautor m.in. książek Ekologia ptaków krajobrazu rolniczegoOrnitologia terapeutyczna oraz kilkunastu prac o krajobrazie rolniczym, ale także o tym jak kontakt z przyrodą wpływa na pracę mózgu i ogólny dobrostan.

dr Jerzy Tutaj

Politechnika Wrocławska

Obecnie związany z Wydziałem Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej. Jeden z założycieli Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, gdzie w latach 1996‑2004 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych. W latach 2011‑2014 Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, współzałożyciel Stowarzyszenia Liberałów i Kongresu Liberalno­‑Demokratycznego, założyciel Instytutu Maxa Webera oraz redaktor naczelny European Journal of Management and Social Science. Autor blisko 70 publikacji naukowych, w tym książek z zakresu strategii rozwoju, innowacji oraz zarządzania. Współautor Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, kilkunastu strategii gmin oraz przedsiębiorstw. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego.

Jowita Twardowska

Dyrektor ds. Komunikacji i CSR w Grupie LOTOS w latach 2002-2016

Do 2016 r. Dyrektor ds. Komunikacji i CSR w Grupie LOTOS. Odpowiadała za działania w obszarze komunikacji, PR, sponsoringu sportowego i kultury oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Była Przewodniczącą Komisji Funduszu Celowego zarządzającej polityką dobroczynną firmy. Absolwentka Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz absolwentka studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie organizacji i zarządzania oraz strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Członek Rady Nadzorczej Lechii Gdańsk S.A.

dr inż. Jarosław Tworóg

Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

Dr inż. Jarosław Tworóg – absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Autor koncepcji budowy polskiej specjalizacji przemysłowej przemysłu ICT opartej na produkcji inteligentnych sieci energetycznych oraz rynku mikroinstalacji energetycznych. Główny autor Programu Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu KIGEiT. W ramach Zespołu Transformacji Przemysłowej pracującego przy Ministrze Rozwoju zaproponował zestaw zmian legislacyjnych, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności sektora MŚP. Jeden z twórców koncepcji prywatyzacji i cyfryzacji energetyki opartej na założeniach dyrektywy 944/2019. Był członkiem Rady Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Rady Informatyzacji trzech kadencji przy ministrze właściwym dla cyfryzacji i przedstawicielem Polski w Mulitstake­‑holder Platform for ICT Standardisation. Współautor raportu na temat wpływu dostępności sieci szerokopasmowych na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw. Popularyzator wiedzy na temat możliwości podnoszenia produktywności poprzez zintegrowane podejście do cyfryzacji przedsiębiorstw i organizacji oraz wizji wykorzystania przemysłu 4.0 do przyspieszenia podwójnej transformacji.

Sebastian Tyrakowski

Zastępca Dyrektora, Muzeum Emigracji w Gdyni

Sebastian Tyrakowski – menedżer kultury, z wykształcenia ekonomista. Od 2003 r. związany z sektorem publicznym. Doświadczenie zdobywał za granicą w strukturach samorządowych. Pracował w jednostce nadzorującej wdrażanie strategii i polityki regionalnej dla brytyjskiego hrabstwa Merseyside. Uczestniczył w opracowaniu oraz realizacji 5‑letniego programu obchodów miasta Liverpool w związku z otrzymaniem tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2008. Był również konsultantem dla miasta Gdańsk i współautorem aplikacji konkursowej do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Od 2012 r. pracuje w Muzeum Emigracji w Gdyni. Uczestniczył w tworzeniu placówki i ekspozycji stałej, pełni funkcję zastępcy dyrektora.

dr inż. Andrzej Tyszecki

Dyrektor Biura Projektowo-Doradczego EKO-KONSULT

Absolwent Politechniki Gdańskiej w zakresie technologii chemicznej oraz doktor nauk technicznych w zakresie planowania przestrzennego. Specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko oraz lokalizacji inwestycji.

Od 1992 roku właściciel i dyrektor Biura Projektowo-Doradczego EKO-KONSULT w Gdańsku. W latach 1998-2010 wydawca i redaktor kwartalnika Problemy Ocen Środowiskowych. Od 1990 roku członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko. Były doradca Podkomisji Sejmu RP m.in. w sprawie ustaw: Prawo ochrony środowiska oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na górę
Close