Ludzie kongresu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Z

Dr inż. Renata Calak – Dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, gdzie koordynuje prowadzenie polityki rozwoju, przygotowanie i monitorowanie strategii rozwoju oraz realizację ogólnopolskich strategii w skali europejskiej. Współtworzyła m.in. Strategię Rozwoju Kraju 2007‑2015, Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010‑2020, Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Doktor nauk ekonomicznych.

Kierownik Studiów niestacjonarnych na Wydziale Polonistyki (2006-2008), prodziekan na Wydziale Filologii Polskiej w Akademii Humanistycznej w Pułtusku (2007-20010), rzeczoznawca MEN. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

Prowadzi zajęcia ze stylistyki, kultury języka, etyki słowa, seminaria magisterskie na studiach polonistycznych, studiach podyplomowych w IPS oraz ILS, wcześniej także w PWST.

Współpracowała z  Polskim Towarzystwem Wydawców Książek, Centrum Animacji Kulturalnej, Centrum Edukacji Artystycznej, Polskim Radiem. Obecnie współpracuje ze  Stowarzyszeniem Tłumaczy Polskich oraz Polskim Stowarzyszeniem Tłumaczy Przysięgłych TEPIS oraz MEN.

Kierownik „Obserwatorium etyki słowa” afiliowanego przy Towarzystwie Kultury Języka (pracowni finansowanej z grantu MKiDN, do 2014, a od 2015 w formie pracowni w Instytucie Polonistyki Stosowanej).

W 2011 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego na podstawie pracy „Moralność w perspektywie słownika i wypowiedzi. Studium z zakresu leksykologii i pragmatyki językowej”, Warszawa 2011.

Wiceprezes Zarządu Res Publica, szef zespołu projektu DNA Miasta i członek redakcji Magazynu Miasta. Ekspert od polityki kulturalnej i znaczenia kultury dla rozwoju miast. Promotor innowacji w zarządzaniu politykami publicznymi i wprowadzaniu narzędzi dialogu obywatelskiego. Politolog, komentator życia publicznego. Prowadzi szkolenia dla urzędników administracji publicznej dużych i średnich miast.

Pomysłodawca i koordynator badania „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne”. Redaktor i współredaktor raportów badawczych dotyczących polityki kulturalnej Radomska, Słupska, Elbląga, Gorzowa Wielkopolskiego i Olsztyna. Współpracował przy tworzeniu polityk kulturalnych w Gdyni, Łodzi, Bydgoszczy i Elblągu. Pełni rolę konsultanta przy programie „Koalicji miast” realizowanej przez Wrocław, Katowice, Gdańsk, Łódź i Lublin. Koordynator procesu tworzenia strategii rozwoju polityki kulturalnej w Olsztynie.

Monika Chabior – socjolożka, od 2008 r. zaangażowana w pracę na rzecz rozwoju sektora sportu powszechnego i zintegrowania go z sektorem obywatelskim. Od 2012 do 2016 r. była prezeską Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, która wdraża program Nasz Orlik, uruchomiła portal naszorlik.pl, a także zrealizowała szereg działań wspierających ludzi organizujących sport w społecznościach lokalnych. Od 2020 r. pełni funkcję Zastępczyni Prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

Po ukończeniu nauki w szkole średniej rozpoczęła studia biologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Dopiero po ich zakończeniu zwróciła uwagę na katolicyzm. Początkowo myślała o wstąpieniu do zakonu benedyktynek, następnie do małych sióstr Jezusa. Pracowała jako katechetka z niewidomymi dziećmi w Laskach i w duszpasterstwie niewidomych u ks. Stanisława Hoinki na ul. Piwnej w Warszawie. Organizowała także pomoc dla kobiet z więzienia przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. W 1990 wstąpiła do wspólnoty w Bulowicach koło Kęt "Chleb Życia", śluby wieczyste złożyła we Francji w 1998. Obecnie prowadzi domy dla bezdomnych, chorych, samotnych matek oraz noclegownie dla kobiet i mężczyzn. W swoich działaniach i artykułach podkreśla znaczenie ekonomii społecznej. Z troską wyraża się o osobach z marginesu. Osoby wykluczone próbuje przywrócić do społeczności poprzez stworzenie dla nich miejsc pracy. Dlatego powołała specjalne manufaktury, w których pracują osoby bezdomne i chore. Wyroby następnie są sprzedawane w sklepach lub przez Internet.

Dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi, uczestniczka pilotażowej edycji programu dla dyrektorek i dyrektorów bibliotek „Kieruj w dobrym stylu”.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1998, stosunki międzynarodowe I studia latynoamerykańskie) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (2001). Stypendysta Fundacji im. Roberta Boscha (2003–2004). Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (od 2004 roku). W latach 2015–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, następnie w 2018 na tożsamym stanowisku w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Absolwent Wydziału Mechaniczno­‑Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. W latach 1996‑1998 pracował w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, uczestnicząc w projektowaniu i budowie Wielkiego Zderzacza Hadronów LHC. W okresie 2005‑2012 był dziekanem Wydziału Mechaniczno­‑Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Inicjator zaangażowania przemysłu polskiego do budowy dużych urządzeń badawczych jak: Wielki Zderzacz Hadronów LHC w CERN, reaktor termonuklearny ITER w Cadarache, laser XFEL w Hamburgu czy kompleks akceleratorów FAIR w Darmstadt. Przewodniczący Komisji Skraplania i Separacji Gazów Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu, członek International Cryogenic Engineering Committee ICEC w Zurychu. Jeden z inicjatorów budowy Wrocławskiego Parku Technologicznego SA, którym zarządzał w latach 2002‑2012. W latach 2015‑2020 członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. W latach 2016‑2019 dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Redaktor Naczelny "Rzeczpospolitej". Absolwent i doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1993 roku współtworzył telewizję Polsat. Długoletni komentator Tok FM i Radia PiN. Bloger. Autor książek, scenariuszy, publicysta prasowy i felietonista. Wykładowca akademicki. Członek Polskiego Towarzystwa Bluesowego.

Od 2018 r. Prezes Zarządu Northvolt Poland, odpowiadający za budowę oraz rozwój polskiego zakładu produkcyjnego w Gdańsku. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w budowaniu długoterminowych strategii rozwoju i zarządzaniu operacyjnym przedsiębiorstw działających na rynku baterii oraz magazynów energii do zastosowań przemysłowych. Absolwent Politechniki Gdańskiej.

Doradca specjalizujący się w długoterminowych programach wzrostu wartości zasobów kadrowych. Stworzył i prowadził kilka instytucji zajmujących się kreowaniem liderów zmian. Zajmował wysokie stanowiska kierownicze w administracji publicznej oraz biznesie. W latach 1992-1993 wojewoda lubelski, a w latach 2007 – 2009 członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W okresie ponad 12 letniej pracy doradczej wspomagał procesy transformacji kulturowej wielu prestiżowych firm w Polsce, jak i na Ukrainie. W latach 1998- 2008 stała współpraca z Hay Group: doradztwo + prowadzenie zespołów projektowych. Od 2002 liczne projekty na Ukrainie (założenie i prowadzenie biura Hay Group w Kijowie w okresie 2004- 2008). Od 2009 współwłaściciel (prezes) firmy doradczej BRAD Management Consulting Sp. z o.o.

Robert Czarnecki od 2016 r. pełnił funkcję Dyrektora Biura Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu w sektorze publicznym. Absolwent Praskiej Akademii Technologii Chemicznej (Czechy) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Pracował w urzędach administracji rządowej na szczeblu centralnym, w tym na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla, m.in. dyrektora generalnego urzędu, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie ich funkcjami administracyjnymi, szczególnie w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, zarządzania finansami (w tym zamówień) i rozwoju systemu zarządzania.

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz paryskiej Sorbony. W latach 2008-2015 Prezes Fundacji Orange. Pracowała we Francji i Polsce (consulting; programy Rozwoju Reg. PHARE- Struder; komunikacja i public affaires). W latach 2000–2006 Dyrektor Instytutu Polskiego w Paryżu.

Ur. 1 kwietnia 1981. Ukończył informatykę, studiował także filozofię.

Debiutował w 1999 roku na łamach „Toposu”. Kolejne publikacje: „Tygodnik Powszechny”, „FA-Art”, „Ha!art”, „Lampa”, „Studium”, „Kartki”, „Иностранная литература” (Rosja), „Jahrbuch Polen” (Niemcy), „Quorum” (Słowenia) i inne.

Zwycięzca 41. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Laur Czerwonej Róży (2000).

Autor książek „pospieszne, osobowe” (Korporacja Ha!art, Kraków, 2002; nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki) i „Ojciec odchodzi” (Korporacja Ha!art, Kraków, 2006).

Stypendysta programu Homines Urbani (2005).

Finalista nagrody Grand Press w kategorii reportaż prasowy („Outland”, 2007).

Współzałożyciel zespołów Towary Zastępcze i Nasiono All Stars.

Felietonista portalu Wirtualna Polska.

Autor głośnego tekstu „My, dzieci sieci”, opublikowanego w „Dzienniku Bałtyckim”, przedrukowanego następnie m.in. przez „Politykę”, „Die Zeit” (Niemcy), „The Atlantic” (USA) i „Internazionale” (Włochy), a przetłumaczonego także na francuski, hiszpański, szwedzki, estoński, bułgarski, czeski, chiński, turecki, serbski, macedoński i rosyjski.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Ekonomiki Produkcji, obecnie Zarządzania,  dr nauk ekonomicznych (1988)

Pracownik Uniwersytetu Gdańskiego od 1984 r., obecnie na stanowisku  starszego wykładowcy.

Od 1992 roku związana z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, w latach 1992-2010 współpracownik w ramach Gdańskiej Akademii Bankowej (część IBNGR), od 2010 do 2016 r. Dyrektor Obszaru Badań i Usług Publicznych, kierownik projektu Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia.

Od 2006 do 2012 roku  przedstawiciel Polski w ramach Grupy Doradców ds. udziału MSP  w ramach VII Programu Ramowego przy Komisarzu Europejskim w Brukseli.

Architekt, filozof. Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Miasto, pracownik Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, gościnnie na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jego działalność naukowa i społeczna poświęcona jest społecznej roli architektury i nowym metodom przekształcania przestrzeni publicznych. Wykonawca kilkunastu samorządowych projektów grantowych poświęconych rewitalizacji przestrzeni i projektowaniu partycypacyjnemu. Kierownik projektu naukowo­‑badawczego na temat strategii rozwoju polskich targowisk realizowanego w ramach programu Gospostrateg dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Konsultant tzw. Uchwał Krajobrazowych w Gdańsku i Sopocie.

Partner w Stilo Horiozon (w l. 2015-2016). W latach 2011-2015 prezes zarządu Energa-Operator SA. Przedstawiciel polskiej branży energetycznej w grupach roboczych przy Komisji Europejskiej w ramach Europejskich Inicjatyw Przemysłowych (EII), gdzie zajmuje się problematyką wdrożenia inteligentnych sieci energetycznych w Unii Europejskiej.

W zarządzie ENERGA-OPERATOR pracował od grudnia 2008 r., funkcję prezesa objął w 2011 r. Nadzorował m.in. wdrożenie dwustronnej komunikacji z inteligentnymi licznikami (AMI) oraz systemów informatycznych kluczowych dla prowadzenia działalności operacyjnej spółki.

Wcześniej zajmował się wsparciem przedsiębiorstw w prowadzeniu restrukturyzacji; pracował w zarządzie firmy dystrybucyjnej z branży FMCG. W koncernie UTI Worldwide odpowiadał za projekty inwestycyjne w Europie.