Ludzie Kongresu

Czesław Lang

Dyrektor Tour de Pologne, kolarz, Wicemistrz olimpijski, dwukrotny Medalista mistrzostw świata

Polski kolarz torowy i szosowy, srebrny medalista igrzysk olimpijskich w Moskwie. Pierwszy zawodowy kolarz w naszym kraju. Obecnie jest dyrektorem generalnym firmy Lang Team oraz największego sportowego wydarzenia w Polsce, wyścigu Tour de Pologne.

Do jego największych sukcesów można zaliczyć również srebrny medal mistrzostw świata w Valkenburgu w 1979 oraz brązowy medal mistrzostw świata w San Cristobal w 1977. Czesław Lang jest wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski oraz zwycięzcą wyścigu Tour de Pologne.

Mirosław Lech

Wójt Gminy Korycin, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

prof. Andrzej Leder

Kierownik Zespołu Filozofii Kultury, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Urodzony w 1960 roku, doktor habilitowany, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Wydał rozprawy filozoficzne: Nieświadomość jako pustka. Wokół myśli Freuda i Husserla, oraz Nauka Freuda w epoce „Sein und Zeit”, pracę na temat historii Polski: Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, rozprawę dotyczącą idei filozoficznych w XX-wiecznej Europie: Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym, a także, po angielsku: The Changing Guise of Myths. Naucza w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN i w Collegium Civitas. Mieszka w Warszawie.

prof. Ryszard Legutko

poseł do Parlamentu Europejskiego, współprzewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

prof. Krzysztof Leja

profesor nadzwyczajny Politechniki Gdańskiej

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej (1978). W latach 1978-1991 asystent i specjalista na tym Wydziale. W latach 1992-2002 z-ca dyrektora administracyjnego PG. Doktor nauk ekonomicznych (2000). Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Zarządzania Wiedzą i Informacją Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, prodziekan ds. kształcenia ustawicznego WZiE kadencji 2002-2008, prodziekan ds. nauki WZiE PG. Autor dwóch monografii, redaktor naukowy 5 monografii, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz popularno-naukowych dotyczących doskonalenia organizacji i zarządzania współczesnym uniwersytetem. Członek zespołu autorów strategii środowiskowej szkolnictwa wyższego na lata 2010-2020. Współpracuje jako ekspert z Fundacją Rektorów Polskich i Ministerstwem Nauki i szkolnictwa Wyższego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół koncepcji zarządzania współczesnym uniwersytetem i społecznej odpowiedzialności Uczelni.

Gniewosz Leliwa

Dyrektor ds. Badań nad AI, Samurai Labs

Gniewosz Leliwa – Dyrektor ds. badań nad sztuczną inteligencją i współzałożyciel Samurai Labs. W 2010 r. porzucił karierę akademicką w fizyce kwantowej, aby pracować nad sztuczną inteligencją i rozumieniem języka naturalnego. Autor pięciu patentów z dziedziny AI i NLP. Jego praca i zainteresowania badawcze koncentrują się wokół tzw. trzeciej fali sztucznej inteligencji według klasyfikacji DARPA.

prof. Andrzej Lenart

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Pracownik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 1999-2016 był Kierownikiem Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji na Wydziale Nauk o Żywności. W latach 2012-2016 pełnił funkcję pełnomocnika Rektora ds. współpracy z gospodarką.

dr Agnieszka Lenartowicz­‑Łysik

Społeczny Doradca Prezydenta RP

Społeczny doradca Prezydenta RP oraz przedstawiciel Prezydenta RP w Radzie Dialogu Społecznego. Zawodowo związana z Regionem Śląsko­‑Dąbrowskim NSZZ „Solidarność” w Katowicach. Jest autorem lub współautorem kilku publikacji, w tym: „Rokowania zbiorowe. Praktyczne aspekty, dobre praktyki”, „Zagrożenia psychospołeczne jako przedmiot rokowań zbiorowych”. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Dominika Leśko

absolwentka X LO w Gdyni, studentka Uniwersytetu Gdańskiego

Studentka Administracji na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz absolwentka X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Od urodzenia związana z miastem Gdynia. W przyszłości swoją karierę zawodową chciałaby godzić z funkcją niezawodowego członka składu orzekającego, stanowiąc czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości.

Adam Leśniewicz

Dyrektor Kongresu Obywatelskiego

Dyrektor Kongresu Obywatelskiego. Z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową związany od 2014 r. Absolwent Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Kooperacja Miejska. Popularyzator idei parków kieszonkowych, hamaków miejskich i ławek obywatelskich.

prof. Cecylia Leszczyńska

Katedra Historii Gospodarczej, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Historyk gospodarczy, pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią gospodarczą XIX i XX wieku, w szczególności okresu Drugiej Rzeczypospolitej, statystyką historyczną oraz historią finansów. Jest autorką/współautorką około 100 publikacji, m.in.: Wzrost gospodarczy ziem polskich w okresie pierwszej globalizacji (1870‑1910), „Ekonomista” 2018/2; Level of living of Polish citizens in the interwar period, and its diversification, „RDSiG” 2016; Polska polityka pieniężna i walutowa w latach 1924‑1936 (2013); Historia Polski w liczbach. Polska w Europie (2014).

prof. Adam Leszczyński

Uniwersytet SWPS

Historyk, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Był adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Członek zespołu "Krytyki Politycznej", współpracownik "Gazety Wyborczej", dziennikarz OKO.Press.

dr Janusz Lewandowski

ekonomista i polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego

Poseł Europarlamentu Europejskiego. Komisarz europejski ds. programowania finansowego i budżetu w latach 2010–2014.

Jest absolwentem wydziału ekonomii na  Uniwersytecie Gdańskim. W 1984r. uzyskał tytuł doktora ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1974-1984 był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1980-1989 był ekspertem w NSZZ Solidarność. W okresie 1991-1993 pełnił funkcję Posła na Sejm RP oraz Ministra Przekształceń Własnościowych. Od 1993 r. jest Przewodniczącym Rady Programowej Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Od 1997 r. do 2004 r. był Posłem na Sejm RP. W tym okresie pełnił funkcję zastępcy Przewodniczącego Sejmowej Komisji Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji a następnie Przewodniczącego Sejmowej Komisji Europejskiej. Od 2003r. do 2004 r. był Obserwatorem przy Parlamencie Europejskim. Od 2004 r. do 2010 r. był Posłem do Parlamentu Europejskiego. W latach 2004-2007 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetowej.  W latach 2014-2015 Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Premierze.

Artur Liebhart

założyciel firmy dystrybucyjnej Against Gravity i twórca festiwalu PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL

Założyciel firmy dystrybucyjnej Against Gravity i twórca festiwalu PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL.

Tomasz Limon

Prezes Zarządu, Pracodawcy Pomorza

Dyrektor Zarządzający i Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza. Związany z biznesem od kilkunastu lat. Popularyzator zasad etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, osobiście zaangażowany w realizację i rozwój ekonomii społecznej. Społecznik i uczestnik prac wielu organów przedstawicielskich, takich jak np. Pomorska Rada Przedsiębiorczości, Rada Regionów Konfederacji Lewiatan, Sztab Pomorskich Przedsiębiorców. Członek wielu szacownych gremiów, m.in.: Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Konwentu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, Rady Konsultacyjnej Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej, Rady Fundacji Gdańskiej, Rady Fundacji Parkowisko.

dr Karolina Lipińska

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Koordynuje prace związane z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji oraz przygotowaniem Regionalnego Programu Strategicznego – Gospodarka 2030. Odpowiedzialna za monitorowanie procesu przedsiębiorczego odkrywania, w tym Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, których celem jest zwiększenie liczby i jakości projektów B+R w regionie. Członkini Pomorskiej Rady Inwestycyjnej.

prof. Irena Lipowicz

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1991-2000 była posłem na sejm oraz członkiem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego opracowującej Konstytucję z 1997 r. Współtworzyła też w sejmie reformę samorządową. Była wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE oraz ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Austrii. Od 2010 do 2015 r. pełniła funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Bożena Lublińska-Kasprzak

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w latach 2009-2016

Minister ds. przedsiębiorczości i innowacji Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. W latach 2009-2016 była Prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Członek zarządu The European Network of Innovation Agencies (TAFTIE). Przewodnicząca kapituły konkursu Polski Produkt Przyszłości. Były ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszy UE, w którym zajmowała się m.in. przygotowaniem i wdrażaniem Programu SAPARD, zarządzaniem projektami Phare, współpracą z instytucjami UE oraz krajowymi podmiotami zaangażowanymi w proces integracji europejskiej.

Justyna Lubojemska

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Główny Specjalista w Referacie Instrumentów Finansowych w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Uczestniczy w pracach związanych z programowaniem oraz wdrażaniem programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz budżetu państwa. Współpracuje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w zakresie wdrażania pożyczki rewitalizacyjnej, pożyczki na modernizację energetyczną budynków oraz pożyczki OZE. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego.

Na górę
Close