„Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” – raport z debat lokalnych

Empatia, dialog i wspieranie inicjatyw lokalnych to klucze do rozwoju naszego kraju – takie wnioski płyną z raportu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, będącego efektem 52 debat lokalnych zorganizowanych w maju 2016 r.

Druga edycja debat lokalnych odbyła się w dniach 15-22 maja 2016 r. Prawie 1500 uczestników – osób zaangażowanych w życie lokalnych społeczności – poszukiwało odpowiedzi na pytanie: jak uwolnić potencjał aktywności obywatelskiej Polski lokalnej. Spotkania miały formę warsztatów, podczas których starano się określić, co motywuje mieszkańców do działania na rzecz społeczności oraz co ułatwia im zaangażowanie. W każdej bibliotece stworzono listę trzech „motywatorów” oraz trzech „ułatwiaczy” zaangażowania społecznego.

Wnioski zebrano w raporcie dostępnym tutaj:

okladka

„MOTYWATORY”

Jak się okazało, do obywatelskiej aktywności lokalnych liderów motywują dwie, blisko ze sobą związane, grupy czynników. Z jednej strony są to wyznawane wartości, które nie pozwalają zamknąć się na otoczenie (empatia, otwartość na drugiego człowieka, potrzeba bycia użytecznym); z drugiej zaś – korzyści wypływające z aktywności. Liderzy wskazywali, że to wywieranie rzeczywistego – trwałego, konkretnego i pozytywnego – wpływu na otoczenie stanowi najsilniejszy motor ich aktywności. 

„UŁATWIACZE”

Podstawowym ułatwieniem podejmowania aktywności obywatelskiej jest sprzyjający jej klimat. Jego głównym wyrazem jest obniżenie „progu wejścia”, czyli tworzenie jak najszerszej oferty aktywności oraz ułatwień w dostępie do niezbędnych zasobów. Drugą najważniejszą grupą ułatwień jest tworzenie miękkiej i twardej ramy dla aktywności obywatelskiej. Na miękką ramę składa się zarówno dobry klimat dla łączenia zasobów i kompetencji, jak i pogłębiona wiedza o lokalnych uwarunkowaniach. Ważne jest także wsparcie władz lokalnych, czyli stały dialog z mieszkańcami oraz wspieranie przez włodarzy inicjatyw obywatelskich (nietraktowanie ich jako formy konkurencji). Twardą ramę tworzy natomiast wsparcie o charakterze systemowym: uproszczenie systemu administracyjnego, wdrożenie nowych mechanizmów aktywności obywatelskiej (np. budżety obywatelskie) oraz wsparcie materialne.

Raport „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” zostanie przedstawiony opinii publicznej za pośrednictwem mediów oraz na XI Kongresie Obywatelskim 5 listopada 2016 r. w Warszawie.

Na górę
Close