Ludzie Kongresu

dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska

Politechnika Gdańska

Architektka i urbanistka, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, gdzie obecnie jest adiunktem w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego. Pracowała w Pomorskim Biurze Planowania Regionalnego, m.in. przy planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz planie dla obszaru metropolitalnego Gdańsk­‑Gdynia­‑Sopot. Doświadczenie zawodowe zbierała pracując przy projektach m.in. w USA, RPA, Chinach, Rumunii, Niemczech. Jest członkiem zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich, o. Gdańsk, oraz aktywnym członkiem międzynarodowego stowarzyszenia planistów miejskich i regionalnych (ISOCARP).

prof. Cezary Obracht-Prondzyński

Uniwersytet Gdański, Prezes Instytutu Kaszubskiego

Prof. Cezary Obracht­‑Prondzyński – pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie jest kierownikiem Zakładu Antropologii Społecznej, a ponadto kierownikiem Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą. Socjolog, antropolog i historyk. Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie problematyki Kaszub i Pomorza, a także uczestnictwa w kulturze, mniejszości narodowych i etnicznych, kulturowych problemów współczesności, polityki regionalnej, współczesnego społeczeństwa polskiego. Współzałożyciel, a obecnie prezes Instytutu Kaszubskiego.

dr Jan Olbrycht

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Dr Jan Olbrycht – polityk, deputowany do Parlamentu Europejskiego, samorządowiec i socjolog, ekspert w zakresie funduszy europejskich. Ukończył studia na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 1984 r. obronił pracę doktorską. W 2000 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 r. został odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Paweł Olechnowicz

były Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Ukończył Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Podyplomowe Studia na Politechnice Gdańskiej – Organizacja, Ekonomika i Zarządzanie Przemysłem oraz MBA INSEAD, Fontainebleau, a także wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania.

W 1977 roku rozpoczął karierę zawodową w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblągu (od 1990 ABB Zamech Sp. z o. o.). W latach 1990-1996 był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym ABB Zamech Ltd. Kolejne dwa lata pracował w centrali ABB Ltd. w Zurichu na stanowisku Wiceprezesa na Europę Centralną i Wschodnią. W latach 1999-2000 pełnił funkcję Wiceprezesa i Zastępcy Dyrektora Generalnego w ZML Kęty S.A. Od roku 2001 kierował założoną przez siebie firmą konsultingową Paweł Olechnowicz - Consulting. Funkcję Prezesa Zarządu Grupy LOTOS pełnił 2002 do 2016 roku.

prof. dr hab. Piotr K. Oleś

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Kierownikiem Katedry Psychologii Osobowości w Instytucie Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz Katedry Diagnozy Psychologicznej w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Przewodniczący Komitetu Psychologii PAN (2011–2015). Autor m. in. „Wprowadzenia do psychologii osobowości” (2003, 2009), „Psychologii człowieka dorosłego” (2011), „Psychologii przełomu połowy życia” (2000, 2013), oraz licznych artykułów naukowych opublikowanych w kraju i zagranicą. Popularne artykuły w „Charakterach”. Specjalista psycholog kliniczny, międzynarodowy konsultant Self­‑Confrontation.

Solange Olszewska

założycielka firmy Solaris Bus&Coach

Prezes Zarządu firmy Solaris Bus & Coach S.A. do 2018 roku. Wspólnie z mężem Krzysztofem stworzyła firmę Solaris Bus & Coach S.A., która jest czołowym europejskim producentem pojazdów komunikacji publicznej.

Ukończyła studia na Akademii Medycznej w Warszawie, a w latach 1986-94 pracowała naukowo na berlińskim Freie Universität. Od lutego 1995 roku współzarządza rodzinną firmą Solaris, zatrudniającą obecnie ponad 2500 osób w Polsce i zagranicą.

Dotychczasowa działalność zawodowa i społeczna Solange Olszewskiej znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. W roku 2005, jako jedyna kobieta w Europie, została uhonorowana tytułem „Bus Builder of the Year” w uznaniu zasług dla rozwoju branży autobusowej. W roku 2011 niemiecki magazyn ekonomiczny „Handelsblatt” uznał ją za jedną ze 100 najbardziej wpływowych kobiet świata biznesu, po raz pierwszy wyróżniając w ten sposób Polkę.

W uznaniu wkładu wniesionego w rozwój współpracy polsko-niemieckiej, zarówno na płaszczyźnie biznesowej, jak i społecznej, Solange Olszewska dwukrotnie była odznaczona przez Prezydenta RP.

W roku 1999, kiedy to odebrała Złoty Krzyż Zasługi oraz w roku 2013, kiedy przyznano jej Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP.

Poza działalnością biznesową Solange Olszewska aktywnie angażuje się w projekty społeczne związane z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym – programy „Bezpieczny Kierowca” oraz

„W drogę z jamnikiem”. Z myślą o najbardziej potrzebujących powołała do życia „Fundację Zielony Jamnik – na ratunek bezbronnym”. Dzięki jej inicjatywie powstał jeden z pierwszych żłobków przyzakładowych w Wielkopolsce „Pod Zielonym Jamniczkiem”, gdzie opiekę znalazły najmłodsze dzieci pracowników Solarisa.

Ma dwoje dorosłych dzieci – córkę Małgorzatę i syna Jana.

Grzegorz Onichimowski

ekspert Instytutu Obywatelskiego, współtwórca i długoletni prezes Towarowej Giełdy Energii

Grzegorz Onichimowski – przedsiębiorca i menadżer z ponad 30‑letnią praktyką w sektorach energetycznym i IT. Współtwórca i długoletni prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii. Konsultant w wielu firmach sektora. W latach 2015‑2019 tworzył rynek energii krajów Zatoki Perskiej jako dyrektor projektu finansowanego przez 6 krajów GCC. Aktualnie jest starszym konsultantem w NODES – europejskiej platformie elastyczności i pracuje dla firm z branży OZE. Koordynator zespołu ekspertów energetycznych Instytutu Obywatelskiego. Wykładowca Uczelni Łazarskiego i Collegium Civitas.

Michał Opieczyński

Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Doktor inżynier, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dysponuje 10-letnim doświadczeniem w zakresie tworzenia i wdrażania strategii i programów regionalnych oraz znajomością funkcjonowania administracji samorządowej. W latach 2002-2004 był uczestnikiem zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu RIS Warmia i Mazury. Był to jeden z trzech pilotaży w Polsce wybranych przez Komisje Europejską w ramach 5 Programu Ramowego. Pracując w tym okresie w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego uczestniczył w opracowywaniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego oraz przygotowaniu i wdrażaniu przedakcesyjnych programów spójności społeczno-gospodarczej. W latach 2004-2007 jako Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy Strukturalnych koordynował wdrażaniem II Priorytetu ZPORR, a obecnie jako Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego koordynuje wdrażanie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednocześnie jako członek Komitetów Monitorujących programy regionalne i krajowe uczestniczy w partnerskim zarządzaniu efektywnością realizacji polityki spójności Unii Europejskiej. Zainteresowanie problematyką rozwoju regionalnego wyraził w tematyce pracy doktorskiej oraz publikacjach z zakresu zasad dobrego współrządzenia.

Joanna Orlik

Dyrektorka Małopolskiego Instytutu Kultury

Dyrektorka Małopolskiego Instytutu Kultury; z instytucją związana od 2002 r. Z wykształcenia polonistka, w 2007 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Polonistyki UJ poświęconą znaczeniu polskiej kultury w Rosji radzieckiej w latach odwilży. Założycielka i pierwsza redaktorka naczelna kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”. Pracowała m.in. dla Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie, Związku Miast Polskich oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współinicjowała powstanie Forum Kraków, zrzeszenia osób działających na rzecz animacji kultury oraz ruchu krakowskich Obywateli Kultury. Prywatnie przekonana, że dużo da się zrobić.

prof. Mariusz Orłowski

Virginia Tech University, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Wykładowca i badacz fizyki półprzewodników Virginia Tech University w Stanach Zjednoczonych. Od 1984 do 2008 r. pracował w przemyśle półprzewodnikowym w firmach Siemens, Motorola, STMicroelectronics i Freescale w USA, Niemczech, Francji i Rosji. Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.

Paweł Orłowski

członek Zarządu Województwa Pomorskiego (2016-2018), Wiceprezes Zarządu MTG

Od 2011 do 2015 podsekretarz stanu w resortach związanych z rozwojem regionalnym, od 2016 do 2018 członek zarządu województwa pomorskiego. Obecnie Wiceprezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich.

Z wykształcenia jest prawnikiem. Był m.in. posłem na Sejm RP oraz wiceprezydentem miasta Sopotu odpowiedzialnym za wykorzystanie Funduszy Europejskich, opracowywanie strategii rozwoju, gospodarkę nieruchomościami i politykę społeczną.

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Władysław Ortyl – absolwent studiów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1979‑1992 specjalista konstruktor w Ośrodku Badawczo­‑Rozwojowym WSK PZL Mielec. W latach 1992‑1998 prezes Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu. W 1997 r. założyciel Stowarzyszenia Inkubator Przedsiębiorczości IN‑MARR w Mielcu. Od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”.

W latach 1998‑2005 radny województwa podkarpackiego oraz członek zarządu (1998‑2002) i wicemarszałek (2001‑2002). W latach 2000‑2003 członek oraz wiceprzewodniczący komitetów sterujących i monitorujących kilka programów pomocowych. W latach 2001‑2003 zasiadał w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA, a w okresie od 2002 do 2005 r. był pełnomocnikiem zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA oraz od 2004 do 2005 r. członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego Programu Rozwoju Regionalnego.

Od 2005 do 2013 r. pełnił mandat senatora RP. W tym czasie, w latach 2005‑2007, pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a w Senacie był m.in przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej oraz wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

27 maja 2013 r. Sejmik Województwa Marszałkowskiego powierzył mu funkcję marszałka, którą piastuje do dziś. Od 2016 roku jest członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Aktualnie jest także wiceprezesem Związku Województw RP oraz członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

prof. Czesław Osękowski

Uniwersytet Zielonogórski

Historyk i politolog. W pracy naukowej zajmuje się najnowszą historią Polski i sąsiedztwem polsko­‑niemieckim w XX i XXI wieku. Piątą kadencję jest członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historii, dziekana Wydziału Humanistycznego i przez dwie kadencje Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Na górę
Close