Ludzie Kongresu

Kinga Rabińska

Środek – Śródmiejski Punkt Sąsiedzki w Szczecinie

Kinga Rabińska – animatorka i organizatorka kultury z wieloletnim doświadczeniem pracy w III sektorze. Absolwentka programu Szkoła Liderów PAFW. Menedżerka projektów społeczno­‑kulturalnych i artystycznych. Współtworzyła INKU Szczeciński Inkubator Kultury i ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki. Szczecinianka oddana inicjatywom wzmacniającym społeczności lokalne przez wspólne działania i budowanie poczucia dumy z miejsca zamieszkania. Autorka publikacji „Bohaterki. O Szczecinie i ważnych dla niego kobietach”, miejska opowiadaczka. Do 2022 roku prezeska Stowarzyszenia OSWAJANIE SZTUKI (obecnie: Oswajanie Miasta). Od 2022 pracuje dla biznesu, gdzie buduje mosty pomiędzy działaniami komercyjnymi a NGOsami.

dr Jan Rączka

Prezes Zarządu, Alternator

Partner Forum Analiz Energetycznych oraz doradca Regulatory Assistance Project - międzynarodowej organizacji non-profit, świadczącej wyspecjalizowaną pomoc jednostkom administracji publicznej w obszarze energetyki oraz pomagającej przy wypracowywaniu rozwiązań poprawiających efektywność ekonomiczną szeroko rozumianego rynku energii. Doktor nauk ekonomicznych. W latach 2008-2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wcześniej był adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował także w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju oraz w Forum Europy Środkowo Wschodniej w Fundacji Batorego. W 2009 r. był członkiem rządowego zespołu, który wynegocjował pierwsze transakcje sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w ramach protokołu z Kioto. Promotor i współautor dopłat do kapitału kredytów na kolektory słoneczne dla klientów indywidualnych. Pracował nad instrumentami wsparcia poprawy efektywności energetycznej, inteligentnych sieci energetycznych i nowych technologii w ochronie środowiska.

dr Rafał Raczyński

Muzeum Emigracji w Gdyni

Pracownik akademicki, główny specjalista ds. badawczych w Muzeum Emigracji w Gdyni, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce o specjalności stosunki międzynarodowe. Naukowo zajmuje się problematyką diasporalną oraz migracjami. Jest autorem dwóch monografii, redaktorem czterech prac zbiorowych oraz autorem ponad 40 rozdziałów i artykułów naukowych, opublikowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. W Muzeum Emigracji w Gdyni m.in. kierował realizacją projektu „E-migracja. Polska diaspora technologiczna”.

Witold Radwański

Prezes Zarządu Krokus PE, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Prezes Krokus Private Equity. Posiada wieloletnie doświadczenie w transakcjach inwestycyjnych i kapitałowych, w zarządzaniu i w radach nadzorczych polskich firm. Działacz podziemnej opozycji w czasach PRL, odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski. Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.

Kamila Radziecka

Prezes Zarządu, Kujawsko‑Pomorski Fundusz Rozwoju

Kamila Radziecka – menadżer, praktyk, wdrożeniowiec. W latach 2008‑2017 jako dyrektor departamentu w Urzędzie Marszałkowskim odpowiadała za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko­‑Pomorskiego na lata 2007‑2013. Od lutego 2018 roku Prezes Kujawsko­‑Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. Członek wielu zespołów i grup eksperckich związanych ze środkami europejskimi i rozwojem regionalnym, w tym zajmujących się tworzeniem regionalnych strategii rozwoju, innowacyjności, inteligentnych specjalizacji, regionalnych programów operacyjnych. Jako współzałożycielka i członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju, czynnie bierze udział w działaniach na rzecz rozwoju i popularyzacji instrumentów zwrotnych w oparciu o Regionalne Fundusze Rozwoju.

Hanna Radziejowska

Kierowniczka oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie

Koordynatorka, kuratorka, producentka i scenarzystka projektów kulturalnych i muzealniczych. Absolwentka Instytutu Historii UW. Pracowała w warszawskich instytucjach kultury i warszawskim samorządzie, m.in. w Muzeum Powstania Warszawskiego, Domu Spotkań z Historią, Centrum Nauki Kopernik, Urzędzie m.st. Warszawy, Muzeum Warszawy (kierowniczka Muzeum Woli). Od czerwca 2017 do lutego 2018 r. dyrektor Instytutu Polskiego w Berlinie. Obecnie Kierowniczka oddziału w Berlinie tegoż instytutu. Aktywistka związana ze Stowarzyszeniem Wola Mieszkańców oraz Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga, jako wolontariusz związana z Hospicjum św. Krzyża (od 2015 roku). Członkini Aeroklubu Warszawskiego (sekcja szybowcowa).

Agnieszka Ragin

Dyrektor Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu, Zastępca Dyrektora IOŚ‑PIB ds. Zmian Klimatu i Współpracy Międzynarodowej

Dyrektor Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu, Zastępca Dyrektora IOŚ‑PIB ds. Zmian Klimatu i Współpracy Międzynarodowej. Od kilkunastu lat zaangażowana w międzynarodowe projekty wysokiego szczebla. Od 2006 r. zajmuje się m.in. ochroną środowiska w wymiarze krajowym i unijnym w Kancelarii Prezydenta RP. W latach 2018‑2020 pełniła w Ministerstwie Środowiska, a następnie Ministerstwie Klimatu, funkcje kolejno: eksperta, Zastępcy Dyrektora i Dyrektora Biura ds. Prezydencji Konferencji Stron w czasie sprawowania przez Polskę Prezydencji COP24. Odznaczona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Królewskim Norweskim Orderem Zasługi, Orderem Zasługi Republiki Włoskiej i Orderem Krzyża Ziemi Maryjnej Republiki Estońskiej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz UIT – The Arctic Univeristy of Norway.

prof. Mario Raich

Prezes Zarządu Learnità LTD

Myśliciel przyszłości, umysł pionierski i kreatywny. Jest międzynarodowym doradcą ds. Innowacji. Włada płynnie wieloma językami. Profesor Raich zajmował wysokie stanowiska kierownicze w organizacjach globalnych, takich jak: Xerox, Citigroup czy Zürich Financial Services. Od 1991 do 2001 byl odpowiedzialny za projekt rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

Od 1997 roku profesor Raich pełni funkcję przewodniczącego zarządu Learnità Ltd., londyńskiej firmy zajmującej się kreowaniem innowacji.

Pełni także funkcję wykładowcy w Wyższej Szkole Biznesu ESADE w Barcelonie oraz profesora Uniwersytetu Educatis.

Jego książka „Globalna Transformacja Biznesu i Społeczeństwa” została w 2011 roku wydana po polsku.

prof. Tomasz Rakowski

Uniwersytet Warszawski

Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, współpracuje z Instytutem Kultury Polskiej UW. Etnolog, kulturoznawca, antropolog. Prowadzi badania w Polsce i w Mongolii. Lekarz, specjalista medycyny ratunkowej. Autor książek Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego (2010) oraz Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia (2018).

dr inż. arch. Joanna Rayss

współwłaścicielka Rayss Group, Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu

Dr inż. arch. Joanna Rayss – architektka krajobrazu, ekspertka w zakresie wdrażania elementów Zielonej Infrastruktury Miasta oraz Systemów Powierzchniowej Retencji Miejskiej jako narzędzi w adaptacji do zmian klimatu. Współautorka książki „System powierzchniowej retencji miejskiej w adaptacji miast do zmian klimatu – od wizji do wdrożenia”, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2019, red. Magdalena Gajewska. Autorka licznych artykułów prasowych i internetowych popularyzujących tę problematykę.

Specjalizuje się w projektowaniu terenów publicznych, zieleni osiedlowej oraz rozwiązań z zakresu Nature based Solutions i Ecosystem based Solutions. Pracując jako specjalistka ds. małej retencji w gdańskiej spółce komunalnej Gdańskie Wody, dzięki opracowaniu autorskich narzędzi projektowo­‑organizacyjnych, miała okazję wpływać na zmianę miejskiej polityki zarządzania wodą opadową. W latach 2009‑2020 prowadziła autorską pracownię projektową Zieleniarium. Od 2019 wspólniczka w Rayss Group Sp. z o.o., a od drugiej połowy roku 2021 także wiceprezeska zarządu w tej spółce.

Od maja 2022 Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (sak.org.pl).

dr inż. arch. Gabriela Rembarz

architektka, urbanistka, Politechnika Gdańska

Architektka, urbanistka, aktywna projektantka. Adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Jej dorobek naukowy w studiach nad procesem reurbanizacji monostruktur mieszkaniowych i rewitalizacji miast poparty jest znaczącym doświadczeniem wdrożeniowym w planowaniu miejskim. W 2015 r. współtworzyła zespół prowadzący Społeczną Akademię Planowania w ramach projektu „Quo Vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto”. Absolwentka Politechniki Gdańskiej, Universität Stuttgart, Politechniki Warszawskiej oraz Massachusetts Institute of Technology SPURS Program Fellow. Członkini DASL Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung, The International Society of City and Regional Planners oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich.

dr Joanna Remiszewska-Michalak

fizyk atmosfery

Fizyk atmosfery, ekspert ds. zmian klimatu związany z branżą konsultingową. Swoje badania naukowe realizowała we współpracy z m.in. Uniwersytetem Kalifornijskim w San Diego, Laboratorium Badawczym Marynarki Wojennej. Uczestniczyła i organizowała eksperymenty naukowe, m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kalifornii, na Krecie.

prof. Ewa Rewers

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Kulturowych Studiów Miejskich w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, filozof i teoretyk kultury. Zajmuje się problemami współczesnych przestrzeni kulturowych – głównie miejskich – w ramach prowadzonych przez nią kulturowych studiów miejskich. Autorka trzech książek poświęconych strukturalistycznym teoriom języka, przestrzeni i literatury oraz poststrukturalistycznej filozofii kultury: Społeczna świadomość językowo-artystyczna, (1991), Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury (1996), Language and Space: The Poststructuralist Turn in the Philosophy of Culture (1999) oraz dwóch monografii, w których analizuje związki współczesnych przestrzeni miejskich ze sztuką: Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. (2005) oraz Miastotwórczość. Wykłady krakowskie (2010). Redaktorka i współautorka pięciu zbiorów artykułów: Pojednanie tożsamości z różnicą? (1995), Przestrzeń, filozofia i architektura (1999), Man within Culture at the Threshold of the 21st Century, z J. Sójką (2001), wchodzących w skład serii „Studia Kulturoznawcze”, Nowoczesność po ponowoczesności, z G. Dziamskim (2007), Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast, z A. Skórzyńską (2010), Miasto w sztuce – sztuka miasta (2010).

dr Maria Rogaczewska

Uniwersytet Warszawski

Asystent naukowy w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik ośrodka Centrum Wyzwań Społecznych ISS UW. Członkini zespołu Pracowni Kapitału Społecznego, współtwórczyni inicjatywy "Projekt Społeczny 2012" finansowanej przez CEE Trust. Specjalizuje się w badaniach dotyczących roli Kościoła i religii w sferze publicznej, kapitału społecznego w społeczeństwach postkomunistycznych, a także w badaniach ewaluacyjnych i strategicznych dla instytucji polityki społecznej oraz trzeciego sektora w Polsce. Członkini Laboratorium "Więzi" i Stowarzyszenia Kobiet "Amicta Sole".

Bogdan Rogala

Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, b. Prezes Zarządu Signify Poland Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH) oraz MBA Wielkopolskiej Szkoły Biznesu.

Swoje życie zawodowe związał z przemysłem oświetleniowym. W 1983 r. rozpoczął pracę w ówczesnym Polam-Piła (firmie przejętej w 1991 przez Philips Lighting) i przeszedł wszystkie stopnie kariery – od handlowca do prezesa zarządu. Był dyrektorem handlowym a później prezesem zarządu Philips Lighting Poland.

Brał aktywny udział w procesie transformacji firmy i budowie nowoczesnej sieci sprzedaży wyrobów oświetleniowych Philips w Polsce i Europie Wschodniej.W okresie tym Philips Lighting wprowadził na rynek nowe standardy w oświetleniu i zbudował pozycje lidera.

W latach 2002-2009 Bogdan Rogala pełnił funkcje prezesa zarządu Philips Polska i Country Managera koncernu Philips w Polsce. Od 2009 do 2021 roku był Dyrektorem Generalnym Philips Lighting na kraje Europy Centralno-Wschodniej, firma od 2019 roku działa pod nazwą Signify Poland Sp. z o.o.

Elżbieta Rogalewicz

doradca rozwojowy

Elżbieta Rogalewicz jest doradcą rozwojowym, trenerem, certyfikowanym absolwentem Akademii Rozwoju Wertykalnego Susan Cook Greuter na Harvardzie. Wieloletni praktyk, menedżerka w biznesie międzynarodowym, pasjonatka rozwoju osobistego. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego.

Bartosz Romowicz

Poseł na Sejm RP, Burmistrz Ustrzyk Dolnych w l. 2014⁠–⁠2023

Bartosz Romowicz – poseł na Sejm RP X kadencji. Z wykształcenia prawnik i ekonomista. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunkach: ekonomia (studia magisterskie) i prawo (studia magisterskie i doktoranckie). Wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku rachunkowość i finanse. Posiada tytuł zawodowy Master of Business Administration (MBA), a także certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W latach 2014⁠–⁠2023 pełnił funkcję Burmistrza Ustrzyk Dolnych.

prof. Dariusz Rosati

ekonomista, polityk

Ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Od 1990 profesor tytularny w SGH.  Specjalista w dziedzinie polityki makroekonomicznej, integracji europejskiej, finansów i handlu międzynarodowego.

Założyciel  Instytutu Gospodarki Światowej w SGH.  W latach ‘88-‘91 był dyrektorem Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, a ‘89-‘93 partner w firmie consultingowej TKD – Ernst & Young Poland. Obecnie profesor w Szkole Głównej Handlowej i w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie.

W latach ‘91-‘95 szef sekcji krajów Europy Środkowo –Wschodniej Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie, a od ’95 do ’97 minister spraw zagranicznych RP. W latach ‘98-’04 członek Rady Polityki Pieniężnej. Były poseł do Parlamentu Europejskiego.

Od 1999 członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 1969). W latach 2011-2013 był członkiem Rady Programowej Bruegel Institute w Brukseli. W latach 2011-2015 Poseł na Sejm RP oraz Przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

prof. Adam D. Rotfeld

Uniwersytet Warszawski, w latach 2001–2005 Wiceminister Spraw Zagranicznych, w 2005 Minister Spraw Zagranicznych

Adam D. Rotfeld - badacz stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski), dyplomata, w latach 2001–2005 Wiceminister Spraw Zagranicznych RP, w 2005 Minister Spraw Zagranicznych RP.

prof. Henryk Runowski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Henryk Runowski – tytuł profesora nauk ekonomicznych uzyskał w 1997 r. Zawodowo jest związany ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (od 2009 roku kieruje tu Katedrą Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw). Jego zainteresowania naukowe to m.in.: procesy dostosowawcze w przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych oraz efekty wdrażania różnych form postępu i innowacji, w tym technologii cyfrowych w rolnictwie. Jest autorem lub współautorem ponad 500 publikacji, w tym ponad 20 monografii. Kierował kilkudziesięcioma projektami badawczymi i szkoleniowymi. Jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN i Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. W 2023 roku Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przyznał mu zaszczytny tytuł doktora honoris causa. Głównym hobby jest renowacja zabytków wiejskich.

Małgorzata Rusewicz

Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych

Prawnik, Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Członek Zarządu Izby Zarządzającej Funduszami i Aktywami (IZFiA). W latach 2007-2012 pracowała w Konfederacji Lewiatan jako dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy oraz Koordynator Rady Rynku Pracy. Ekspert z zakresu rynku pracy i prawa ubezpieczeniowego, w tym przepisów prawa wspólnotowego. Członek Rady Nadzorczej Fundacji Dublińskiej oraz grup eksperckich funkcjonujących przy Komisji Europejskiej i BUSINESSEUROPE. Do 2007 r. związana z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W kwietniu 2008 r. powołana w skład Naczelnej Rady Zatrudnienia. Autorka licznych publikacji z zakresu stosunków pracy i prawa ubezpieczeniowego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku oraz podyplomowych studiów z zakresu ubezpieczeń w SGH.

prof. Krzysztof Rybiński

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Polski ekonomista i publicysta, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. W latach 2004-2008 pełnił funkcję wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, w 2004-2005 był członkiem reprezentującym NBP w Radzie UE ds. Ekonomicznych i Finansowych. W latach 2007-2008 był członkiem Komisji Nadzoru Finansowego, a w latach 2007-2008 reprezentującym Polskę wicegubernatorem (alternate governor) Banku Światowego. W latach 2008-2009 zasiadał w radach nadzorczych spółek sektora finansowego, w latach 2008-2010 był partnerem w Ernst & Young Polska. Od 2010 do 2015 pełnił funkcję rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula. W 2015 został rektorem Kazachstańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. W latach 2018-2020 pracował w Synerise - firmie zajmującą się sztuczną inteligencją.

prof. Grzegorz Rydlewski

Kierownik Katedry Nauk o Państwie i Administracji, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

Prof. Grzegorz Rydlewski – politolog i administratywista, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce, profesor nauk humanistycznych, kierownik Katedry Nauk o Państwie i Administracji Publicznej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilkunastu książek (m.in.: Coś więcej niż spór o model rządzenia. Kilka kwestii do przemyślenia nie tylko przez politologów, Warszawa 2017; Rządy i rządzenie w Polsce 1918‑2018. Ciągłość i zmiany, Warszawa, 2018; Rządzenie w epoce informacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji, Warszawa, 2021) i ponad stu innych publikacji na temat decydowania publicznego, jakości rządzenia i strategii bezpieczeństwa. W latach 1993‑2006, równolegle do pracy naukowej, aktywny także w administracji rządowej, m.in. jako sekretarz Komitetu Społeczno­‑Politycznego Rady Ministrów, sekretarz Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, szef doradców Prezesa Rady Ministrów oraz konsultant OECD, przedstawiciel Polski na Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat administracji publicznej i członek Rady Służby Cywilnej.

dr hab. Marek Rymsza

Uniwersytet Warszawski

Socjolog, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Od 2017 doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy. Członek Narodowej Rady Rozwoju.

Na górę
Close