Ludzie kongresu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

W latach 2010-2016 była dyrektorem ds. polityk publicznych w Google. Współzałożycielka think tanku prawniczego INPRIS. Wcześniej była prawnikiem w Banku Światowym w Waszyngtonie oraz w Trybunale Konstytucyjnym RP, a w latach 2006-2008 była członkiem zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Absolwentka prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Harvarda, studiowała też na Uniwersytecie w Heidelbergu, jest członkiem korporacji adwokackiej stanu Nowy Jork.

Jest wiceprezesem Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji oraz członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Profesor w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN oraz profesor fizyki w Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie (COOK). W latach 1968-1975 pracował w Międzyresortowym Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH w Krakowie oraz Instytucie Fizyki UJ. W latach 1977-84 był konsultantem Kliniki Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu.

W latach 1993-2009 był kierownikiem Zakładu Fizyki Medycznej COOK, zaś w lachach 2009-2010 – Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie.

Od roku 2011 jest konsultantem krajowym w dziedzinie fizyki medycznej i kierownikiem specjalizacji w tej dziedzinie prowadzonej w COOK w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

W latach 1979-80 oraz 1985-87 przebywał jako Visiting Profesor i IAEA Fellow na Uniwersytecie Nebraski (USA), w latach 1988-89 jako Visiting Scientist w Brookhaven National Laboratory (USA). Krótsze wizyty: VUB w Brukseli, Riso National Laboratory - Roskilde, Medical Radiation Physics Division, Karolinska Institutet – Stockholm University. W roku 1991 jako ekspert Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) przebywał z misją w Wietnamie, zaś w roku 1992 reprezentował Prezesa PAA w misji RAPAT (Radiation Protection Advisory Team) IAEA.

Od ponad 15 lat prowadzi na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie wykład kursowy dozymetrii klinicznej oraz prace magisterskie w tym zakresie.

Jest autorem i współautorem ponad 200 artykułów i doniesień konferencyjnych opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych oraz rozdziałów w monografiach dotyczących detekcji promieniowania jonizującego, radiobiologii teoretycznej, fizyki medycznej i ochrony radiologicznej.

Jest członkiem wielu organizacji, komitetów i stowarzyszeń naukowych, m. in. Reprezentantem RP w UNSCEAR (Komitet Narodów Zjednoczonych ds. Efektów Promieniowania Atomowego). Jest również przedstawicielem RP w Radzie CERN (Europejskie Laboratorium Badań Jądrowych) w Genewie oraz Przedstawicielem RP w Komitecie Pełnomocnych Przedstawicieli ZIBJ (Zjednoczony Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej, Rosja) – obecnie jako Przewodniczący tego Komitetu. W latach 2005 - 2011 był Prezesem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, jest członkiem Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, American Physical Society, Radiation Research Society. Uczestniczy w wielu zespołach eksperckich, krajowych i zagranicznych, w dziedzinach ochrony radiologicznej, fizyki medycznej i dozymetrii. Wielokrotnie udzielał wywiadów w środkach masowego przekazu, m. in. na temat skutków awarii czarnobylskiej, programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Redaktor thinklettera Kongresu Obywatelskiego oraz Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego. Z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową związany od 2012 r. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej.

Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Był jednym z twórców sukcesu Nokii, w której zajmował różne kierownicze stanowiska w dziedzinie eksportu i współpracy z podmiotami zagranicznymi (1972‑2006). Od 1984 r. Senior Vice President Nokia Group. Członek międzyrządowych komitetów współpracy ekonomicznej i naukowo­‑technicznej, wieloletni prezes Fińsko­‑Rosyjskiej Izby Handlowej. Od 1993 r. Konsul Honorowy RP. Od 1966 r. mieszka w Finlandii.

Socjolożka, szefowa działu politycznego "Kultury Liberalnej", adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała także filozofię i nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium. W 2011 ukazała się jej książka „Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki” oraz e-book pod jej redakcją (wspólnie z Geoffrey’em Karabinem) „Forgiveness: Promise, Possibility and Failure”. Laureatka nagrody Grand Press za wywiad z Jürgenem Habermasem pt. „Europę ogarnia śmiertelny bezwład”. (fot. Bartek Molga)

Od kilkunastu lat związany jest z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, gdzie kieruje  Zakładem Integracji Europejskiej.

Będąc dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim, Profesor uruchomił w 1991 r. na tej uczelni  pierwsze w Polsce magisterskie studia amerykanistyczne (na wzór area studies istniejących w uczelniach zachodnich).

1996-2014 - kierownik Katedry Ekonomii Politycznej, Uniwersytet Warszawski

W latach 1970-2014 -  Prodziekan i Dziekan wydziału, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Profesor Jerzy Wilkin odbył wiele staży naukowych i wizyt studialnych oraz prowadził wykłady w kilkunastu krajach, w tym  jako Visiting Professor (USA - Indiana University, Kent State University, Notre Dame University), a także w Chinach, Wielkiej Brytanii, Belgii, Włoszech, Niemczech, Węgrzech, Korei Południowej, Słowacji, Czechach oraz Francji.

Jest autorem ponad 300 publikacji z zakresu teorii ekonomii, ekonomiki rolnictwa i obszarów wiejskich, polityki rolnej i integracji europejskiej.

Dyrektor Biura PGNiG w Brukseli. W latach 2008-2011 Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Była Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska w latach 2001-2013. Współtwórca Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki oraz dokumentów dotyczących polityki spójności na lata 2014–2020.

Polski polityk, nauczyciel akademicki, urzędnik państwowy, były prezes Stowarzyszenia KoLiber i Fundacji Republikańskiej, w latach 2013–2015 prezes Stowarzyszenia „Republikanie".

Polski inżynier, geolog, menedżer, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2009-2016.

Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Uzyskał stopień doktora habilitowanego w roku 2012. Ukończył m.in. studium podyplomowe The George Washington University School of Business and Public Management otrzymując Master’s Certificate In Project Management.

Od 1998 roku związany z Grupą Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A., najpierw z Centrum Badawczo – Projektowym Miedzi „CUPRUM” (obecnie KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR) we Wrocławiu, od 2002 z Jednostką Dominującą Grupy, z roczną przerwą kiedy pełnił funkcję wiceprezesa KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR.

Jest laureatem konkursu „Najlepsi Managerowie 2011 roku”, został wyróżniony tytułem Wizjonera roku 2012 oraz znalazł się w gronie najlepszych prezesów na czas kryzysu.

Ekspert w dziedzinie edukacji. Współpracuje z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową.

W latach 1990-1995 dyrektor Departamentu ds. Współpracy z Zagranicą MEN. W 1998 roku, kiedy wprowadzono reformę systemu oświaty, pełnił funkcję dyrektora generalnego MEN.

W latach 1999-2003 niezależny konsultant w dziedzinie edukacji, szkolenia i administracji publicznej. W tym czasie uczestniczył jako ekspert OECD w przeglądzie systemu edukacji na Litwie oraz roku przewodniczył zespołowi ds. oceny systemu szkolnictwa zawodowego w Chorwacji.

W latach 2006-2009 współpracując z CASE, koordynował projekt badawczy dotyczący kluczowych kompetencji w systemach oświaty państw UE.

Członek Rady Centre for Educational Research and Innovation OECD, Rady European Training Foundation, Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Alfabetyzacji oraz Komitetu Selekcyjnego WISE Prize in Education 2011.

Z wykształcenia matematyk, 12 lat doświadczenia nauczycielskiego.

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii UKSW, socjolog kultury, nauczyciel akademicki, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w latach 2011-2017, (dawniej także członek Zarządu Rady Zakładu Badań Naukowych PTS i Zarządu Oddziału Warszawskiego PTS), członek Pracowni Badawczej Polski Pomiar Postaw i Wartości. W latach 2016-2017 był dyrektorem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Publikował m.in. w „Hemispheres. Studies on Cultures and Societies”, „Codrul Cosminului”, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, „Politeja: Jagiellonian Cultural Studies”. Ostatnio opublikował Transgresja kompetencji międzykulturowych (Warszawa 2016).

Inżynier, menedżer, prezes Telekomunikacji Polskiej (2006-2013), przewodniczący Rady Nadzorczej Orange Polska (od 19 września 2013).

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Specjalizował się w logistyce i systemach wspomagania decyzji. Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania systemami przemysłowymi w Ecole Centrale w Paryżu.

Od 2009 r. członek Rady Dyrektorów Atlantic Council of the United States, czołowego amerykańskiego think tanku, zajmującego się inicjowaniem publicznych debat na temat polityki międzynarodowej. Jest także członkiem Rady Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka. Od września 2010 r. prezes Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Od maja 2013 członek Rady Nadzorczej PLL LOT, a od 13 listopada 2013 do końca 2015 r. członek Rady Nadzorczej WorkService SA. W latach 2016-2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu WorkService SA.

W kwietniu 2016 został powołany na funkcję Przewodniczącego Komitetu Dialogu Społecznego przez Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej.

27 czerwca 2019 został wybrany na funkcję prezydenta Konfederacji Lewiatan, zastępując na tym stanowisku Henrykę Bochniarz.

Uczestniczka igrzysk olimpijskich w 2008 w Pekinie (6. miejsce), złota medalistka igrzysk olimpijskich w 2012 w Londynie oraz igrzysk olimpijskich w 2016 w Rio de Janeiro. Mistrzyni świata z 2009 i 2015 roku, wicemistrzyni z 2013, trzykrotna złota (2012, 2014, 2016) i brązowa (2010) medalistka mistrzostw Europy. Zwyciężała w klasyfikacji IAAF Hammer Throw Challenge (2013, 2014, 2015, 2016), drużynowym czempionacie Starego Kontynentu (2009[2], 2015) oraz w zimowym pucharze w rzutach lekkoatletycznych (2008[3] i 2009[4]). Podczas zwycięskich mistrzostw świata w Berlinie w sierpniu 2009, wynikiem 77,96 ustanowiła rekord świata. W czerwcu 2010 r. poprawiła ten wynik uzyskując rezultat 78,30. 31 sierpnia 2014 r. w Berlinie po raz trzeci poprawiła rekord świata, uzyskując 79,58 m. 1 sierpnia 2015 została pierwszą kobietą w tej konkurencji, która przekroczyła 80 m, uzyskując wynik 81,08 m. 15 sierpnia 2016 roku na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro ponownie pobiła rekord świata w rzucie młotem z wynikiem 82,29 m, który przetrwał jedynie przez 13 dni. Został poprawiony przez nią samą 28 sierpnia 2016 roku na Memoriale Kamili Skolimowskiej w Warszawie i obecnie wynosi 82,98 m.

Polska kolarka górska, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska, złota medalistka mistrzostw świata w wyścigu elity MTB oraz w maratonie MTB, wielokrotna wicemistrzyni i mistrzyni Europy, wielokrotna mistrzyni Polski w cross-country.

Jest absolwentką matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, którą studiowała na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.

W 2016 r. odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia sportowe, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej.

Od roku 1996 Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Przewodniczący Konferencji Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Członek Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji województwa Śląskiego, członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Katowic. Absolwent Politechniki Śląskiej. Doktorant INE PAN. Laureat licznych nagród w tym: przyznawanej w ramach programu ISTTD 2002 ARCHITECTS & PIONEERS AWARDS PROGRAM w kategorii DEVELOPING NATION AWARD (nagroda ISTTD Los Angeles za wkład w rozwój gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy standardów życia obywateli), Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji w kategorii menedżerów, liderów społeczno-gospodarczych, tytułu „Menedżer roku” przyznanego przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów , nagrody Śląski Oskar, Lider Transformacji w województwie Śląskim (nagroda RIG). Od roku 2007 prowadzi intensywne prace nad utworzeniem płaszczyzny współpracy śląskich firm motoryzacyjnych efektem czego jest założenie w 2011 roku platformy o nazwie „Silesiautomotive”. Misją Platformy Współpracy jest łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego na rzecz wykreowania województw: śląskiego i opolskiego jako środkowoeuropejskiego regionu kompetencji w branży motoryzacyjnej.

Oficer pożarnictwa, absolwentka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,  od 2009 roku związana z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie; 4-krotny uczestnik Mistrzostw Świata Służb Mundurowych (WPFG), trzykrotna mistrzyni świata (WPFG), w tym również  rekordzistka świata na ergometrze wioślarskim, wicemistrzyni Europy w FCC, czyli zmagań o tytuł najsprawniejszego strażaka,  od kilku lat związana z krakowskim środowiskiem sportowym; Pomysłodawca i organizator obozów szkoleniowo- kondycyjnych Fire Camp.

Inwestor, przedsiębiorca, ekspert w dziedzinie inżynierii T&D i operacji, inteligentnych sieci, odnawialnych i rozproszonych technologii energetycznych, ochrony i automatyzacji, pojazdów elektrycznych i magazynowania energii. Obecnie Prezes Decision Point Global i profesor UNC Charlotte. Wcześniej był m.in. Dyrektorem zarządzającym ds. strategii rozwoju w GE Energy, a także SVP i Chief Innovation Officer w MERALCO. Dr Wojszczyk jest aktywnym członkiem IEEE Power & Energy Society oraz IEEE-USA Energy Policy Committee, w których pełni funkcje: Technical Program Chair of IEEE Energy Development & Power Generation Committee, Chair of IEEE International Practices Subcommittee. Dodatkowo pełni funkcję sekretarza IEEE Distributed Generation & Energy Storage Subcommittee. Jest również członkiem Smart Grid Advisory Board for the International Energy Agency (IEA) and the DistribuTECH Advisory Committee.

Specjalista od zmiany i innowacji społecznych. Wieloletni animator sieci 3 sektora i prezes stowarzyszeń. Konsultant w dziedzinach takich jak rozwój zrównoważony, polityka społeczna, ekonomia społeczna, nowe formy zarządzania, procesy partycypacyjne np: opracowanie kryteriów jakości przez wszystkich mających do czynienia z usługami opiekuńczymi, lub budowa społeczości lokalnej na trudnym osiedlu. Obywatel brytyjski, po 35 latach pracy we Francji mieszka i pracuje od kilku lat w Polsce. Doradca prezydentów miast w rewitalizacji lub polityce społecznej, architekt procesu budowy partycypatywnej planu wsparcia ekonomii społecznej na Pomorzu. Prowadzi proces zbierania żywej pamięci mieszkańców dzielnicy Gdańska.

Krzysztof Wołodźko jest filozofem, publicystą, komentatorem społeczno­‑politycznym. Współpracuje m.in. z „Nową Konfederacją”, „Nowym Obywatelem”, „Pressją”. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego.

[fot. Katarzyna Derda]

Publikacje:

Publicysta ekonomiczny Dziennika Gazety Prawnej. Laureat Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej (2011), dwukrotnie nominowany do nagrody Grand Press w kategorii publicystyka (2012), Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2013) oraz nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (2011, 2012)

Jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (Executive MBA), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (mgr inż., Wydział Nawigacyjny). Od kwietnia 1998 r. pracował w Urzędzie Regulacji Energetyki ("URE"), od 2011 r. na stanowisku Prezesa, wcześniej w latach 2007-2011 pełnił obowiązki Wiceprezesa nadzorując prace Departamentu Taryf, Departamentu Promowania Konkurencji i Oddziałów Terenowych Urzędu, a w latach 1998-2007 na stanowisku zastępcy dyrektora Oddziału Centralnego URE. Był pełnomocnym przedstawicielem Prezesa URE w Grupie Europejskich Regulatorów Energii i Gazu (European Regulators' Group for Electricity and Gas) oraz w Regionalnym Stowarzyszeniu Regulatorów Rynków Energii (Energy Regulators Regional Association - ERRA) - od 2005 r. w Komitecie ds. Konkurencji i Koncesji, a od 2006 r. w Zgromadzeniu Ogólnym. W latach 2011-2013 był członkiem Prezydium ERRA. Reprezentował URE także w Radzie Europejskich Regulatorów Energetyki (Council of European Energy Regulators - CEER), a od 1 lutego 2011 r. został wybrany wiceprzewodniczącym Zarządu CEER. Pan Marek Woszczyk był członkiem Rady Regulatorów Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER Board of Regulators), brał także udział w pracach Zespołu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej - organie pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. Marek Woszczyk jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego.

Zajmuje się malarstwem, socjologią sztuki. Urodziła się w 1972 r. w Cieszynie.

Ekonomistka i polityk społeczny. Była wiceminister pracy i polityki socjalnej (1991-1994), Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego (do 2015 r.), autorka licznych publikacji w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz polityki rodzinnej. Jest członkinią rady programowej Fundacji Instytut Bronisława Komorowskiego.

polski socjolog, działacz i współtwórca organizacji pozarządowych
Wicemarszałek Senatu VIII kadencji, Poseł X, I, II, III i V kadencji, senator VII kadencji. Urodził się 27 sierpnia 1947 r. w Brusach. W 1971 r. ukończył studia w dziedzinie automatyki przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej, a w 1979 r. – studia podyplomowe w zakresie mikrokomputerowego sterowania obiektami przemysłowymi na Politechnice Warszawskiej. W latach 1971–1992 pracował w Resortowym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Automatyki "Chemoautomatyka" przy Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu. W latach 2001–2005 był stałym ekspertem sejmowej Komisji Skarbu Państwa. W latach siedemdziesiątych, jako działacz Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu, zaangażował się w działalność opozycji demokratycznej. Od 1980 do 1991 r. należał do NSZZ „Solidarność”. W latach 1980–1981 był członkiem Toruńskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. W stanie wojennym internowano go w Potulicach i Strzebielinku. Od 1981 r. jest członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, a od 1990 r. – Fundacji „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Kobiet” (od 1999 r. przewodniczy radzie tej fundacji). W Sejmie X, I i II kadencji był członkiem Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W Sejmie X kadencji pracował także w Komisji Samorządu Terytorialnego. W Sejmie I kadencji był członkiem Komisji Przekształceń Własnościowych, a w II kadencji – zastępcą przewodniczącego tej komisji. W Sejmie III kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w V kadencji – zastępcą przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa oraz członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Senacie VII kadencji przewodniczył Komisji Gospodarki Narodowej, był członkiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej. Należy do Platformy Obywatelskiej.

Od 2002 roku pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od 2004 roku Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce (United Nations Global Compact - UNGC), koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi. W latach 2002 -2009 w United Nations Development Programme (UNDP) odpowiadał za współpracę międzynarodową i wielostronną oraz za rozwój programów w Europie i Azji. Pracował w kilkudziesięciu krajach wdrażając programy i projekty rozwojowe bazujące na transferze wiedzy z Polski. Były to w szczególności takie kraje jak Irak, Indie, Tajlandia, Rumunia. Pracował także w centrali UNDP w Nowym Jorku oraz centrali UNDP na Europę i kraje WNP w Bratysławie. Od 2009 do 2014 roku Dyrektor Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. Od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know How Hub powołanego w ramach UNDP Poland obecnie zarządzanego przez UNGC Poland.
Wykładowca na takich uczelniach jak: Central European University w Bukareszcie, Katolicki Uniwersytet Lwowski, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego, Instytut Dyplomacji im. Ignacego Paderewskiego przy MSZ oraz na Uniwersytecie Warszawskim.
Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w zakresie działań na styku biznesu i administracji oraz włączania sektora prywatnego do wdrażania celów i standardów ONZ. Specjalista zajmujący się współpracą rozwojową, współpracą wielostronną, transferem wiedzy. Jako pracownik ONZ zajmujący się dyplomacją ekonomiczną, innowacjami społecznymi i gospodarczymi, ekonomią społeczną oraz projektowaniem przeskoków rozwojowych. Prawnik specjalizujący się w prawie międzynarodowym. Absolwent prestiżowej UNDP Development Academy. Wraz z kierowanym przez siebie zespołem otrzymał medal Sejmu Rzeczpospolitej za działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wypracowania modelu Ekonomii Społecznej dla Polski oraz wparcia dla procesu ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W 2012 roku otrzymał nagrodę za stworzenie i prowadzenia najbardziej innowacyjnego i efektywnego biura UNDP w regionie Europy i WNP.
Obecnie pełni funkcję Przedstawiciela oraz Dyrektora Generalnego Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce oraz Dyrektora Centrum Transferu Wiedzy – Know How Hub w Polsce.
Na poziomie międzynarodowym zajmuje się wzmacnianiem współpracy pomiędzy przedstawicielstwami Inicjatywy Global Compact w krajach Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw, Afryki i Bliskiego Wschodu w takich obszarach jak działania antykorupcyjne, innowacje na styku nauki i biznesu oraz korytarze transportowe ze szczególnym uwzględnienie basenu morza bałtyckiego. Specjalista oraz praktyk zajmujący się pomocą rozwojową, współpracą wielostronną oraz transferem wiedzy.
Od 2009 do 2012 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów w Polsce. Z ramienia Zespołu Doradców Premiera m. in. Współautor Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 roku oraz koordynator Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do 2020 roku. Od 2014 roku w Radzie Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. Innowacji w gospodarce i innowacji społecznych. Od 2016 roku w gronie członków zespołu ds. innowacji w Ministerstwie Rozwoju.
Jest stałym komentatorem w TVN 24 Biznes i Świat, POLSAT oraz TOK FM.