Ludzie Kongresu

Agata Wacławik-Wejman

Członek zarządu i współzałożycielka INPRIS

W latach 2010-2016 była dyrektorem ds. polityk publicznych w Google. Współzałożycielka think tanku prawniczego INPRIS. Wcześniej była prawnikiem w Banku Światowym w Waszyngtonie oraz w Trybunale Konstytucyjnym RP, a w latach 2006-2008 była członkiem zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Absolwentka prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Harvarda, studiowała też na Uniwersytecie w Heidelbergu, jest członkiem korporacji adwokackiej stanu Nowy Jork.

Jest wiceprezesem Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji oraz członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

dr Paweł Wais

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Dr Paweł Wais – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Odpowiada za programowanie strategiczne i planowanie przestrzenne na poziomie województwa, realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego i innowacyjności oraz obsługi inwestorów i eksporterów. Z samorządem województwa związany od 1999 r. Wykładowca akademicki związany z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Krośnie.

dr Marcin Wajda

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Dr Marcin Wajda – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego; adiunkt w Kolegium Ekonomiczno­‑Społecznym SGH, na której również otrzymał stopień doktora nauk ekonomicznych w 2014 roku. Wykładał także na University of Liechtenstein, University of Zagreb oraz St Petersburg University. W pracy naukowej interesują go szczególnie: problematyka finansów publicznych, rozwoju regionalnego oraz polityki spójności Unii Europejskiej.

prof. Michael Waligórski

fizyk jądrowy, profesor w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Profesor w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN oraz profesor fizyki w Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie (COOK). W latach 1968-1975 pracował w Międzyresortowym Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH w Krakowie oraz Instytucie Fizyki UJ. W latach 1977-84 był konsultantem Kliniki Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu.

W latach 1993-2009 był kierownikiem Zakładu Fizyki Medycznej COOK, zaś w lachach 2009-2010 – Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie.

Od roku 2011 jest konsultantem krajowym w dziedzinie fizyki medycznej i kierownikiem specjalizacji w tej dziedzinie prowadzonej w COOK w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

W latach 1979-80 oraz 1985-87 przebywał jako Visiting Profesor i IAEA Fellow na Uniwersytecie Nebraski (USA), w latach 1988-89 jako Visiting Scientist w Brookhaven National Laboratory (USA). Krótsze wizyty: VUB w Brukseli, Riso National Laboratory - Roskilde, Medical Radiation Physics Division, Karolinska Institutet – Stockholm University. W roku 1991 jako ekspert Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) przebywał z misją w Wietnamie, zaś w roku 1992 reprezentował Prezesa PAA w misji RAPAT (Radiation Protection Advisory Team) IAEA.

Od ponad 15 lat prowadzi na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie wykład kursowy dozymetrii klinicznej oraz prace magisterskie w tym zakresie.

Jest autorem i współautorem ponad 200 artykułów i doniesień konferencyjnych opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych oraz rozdziałów w monografiach dotyczących detekcji promieniowania jonizującego, radiobiologii teoretycznej, fizyki medycznej i ochrony radiologicznej.

Jest członkiem wielu organizacji, komitetów i stowarzyszeń naukowych, m. in. Reprezentantem RP w UNSCEAR (Komitet Narodów Zjednoczonych ds. Efektów Promieniowania Atomowego). Jest również przedstawicielem RP w Radzie CERN (Europejskie Laboratorium Badań Jądrowych) w Genewie oraz Przedstawicielem RP w Komitecie Pełnomocnych Przedstawicieli ZIBJ (Zjednoczony Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej, Rosja) – obecnie jako Przewodniczący tego Komitetu. W latach 2005 - 2011 był Prezesem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, jest członkiem Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, American Physical Society, Radiation Research Society. Uczestniczy w wielu zespołach eksperckich, krajowych i zagranicznych, w dziedzinach ochrony radiologicznej, fizyki medycznej i dozymetrii. Wielokrotnie udzielał wywiadów w środkach masowego przekazu, m. in. na temat skutków awarii czarnobylskiej, programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

prof. Rafał Wawer

IUNG‑PIB, Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów

Dr hab. inż. Rafał Wawer – profesor i menadżer projektów B&R w IUNG‑PIB, kierownik B&R w Agrisolutions Sp. z o.o., doradca w SensorAI Sp. z o.o., rolnik. Specjalista w zakresie adaptacji do zmiany klimatu, gleboznawstwa i rolnictwa węglowego, nawodnień rolniczych i gospodarki wodnej oraz Rolnictwa 4.0.

dr Maciej Wejman

Prezes Zarządu, Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego

Dr Maciej Wejman – Prezes Zarządu Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, doktor ekonomii. Naukowo związany z tematami polityki regionalnej, rozwojem regionalnym, funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie zawodowe w sektorach: finansów oraz funduszy środków unijnych. Zasiadał w następujących radach nadzorczych: Centrum Finansowe S.A., Lotto Merkury Sp. z o.o., Traf Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Merkury Invest Sp. z o.o. oraz Euro Art Sp. z o.o. Były dyrektor finansowy/rachunkowości zarządczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Stefan Widomski

Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, były Wiceprezes Nokia Group

Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Był jednym z twórców sukcesu Nokii, w której zajmował różne kierownicze stanowiska w dziedzinie eksportu i współpracy z podmiotami zagranicznymi (1972‑2006). Od 1984 r. Senior Vice President Nokia Group. Członek międzyrządowych komitetów współpracy ekonomicznej i naukowo­‑technicznej, wieloletni prezes Fińsko­‑Rosyjskiej Izby Handlowej. Od 1993 r. Konsul Honorowy RP. Od 1966 r. mieszka w Finlandii.

Bogusław Wieczorek

radca prawny, pełnomocnik zarządu ds. public relations, Olivia Centre

Bogusław Wieczorek – radca prawny specjalizujący się w prawie własności intelektualnej oraz prawie nieruchomości. Pełnomocnik Zarządu Olivia Centre ds. public relations, największego centrum biznesowego w Polsce. Odpowiada m.in. za współpracę pomiędzy środowiskiem biznesu a władzą publiczną, środowiskami nauki i trzeciego sektora. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Inicjator sprowadzenia do Polski praw autorskich do utworu „Czerwone Maki na Monte Cassino”.

dr Karolina Wigura

Socjolożka, szefowa działu politycznego "Kultury Liberalnej", adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Socjolożka, szefowa działu politycznego "Kultury Liberalnej", adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała także filozofię i nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium. W 2011 ukazała się jej książka „Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki” oraz e-book pod jej redakcją (wspólnie z Geoffrey’em Karabinem) „Forgiveness: Promise, Possibility and Failure”. Laureatka nagrody Grand Press za wywiad z Jürgenem Habermasem pt. „Europę ogarnia śmiertelny bezwład”. (fot. Bartek Molga)

ś.p. prof. Jerzy Wilkin

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Od kilkunastu lat związany jest z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, gdzie kieruje  Zakładem Integracji Europejskiej.

Będąc dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim, Profesor uruchomił w 1991 r. na tej uczelni  pierwsze w Polsce magisterskie studia amerykanistyczne (na wzór area studies istniejących w uczelniach zachodnich).

1996-2014 - kierownik Katedry Ekonomii Politycznej, Uniwersytet Warszawski

W latach 1970-2014 -  Prodziekan i Dziekan wydziału, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Profesor Jerzy Wilkin odbył wiele staży naukowych i wizyt studialnych oraz prowadził wykłady w kilkunastu krajach, w tym  jako Visiting Professor (USA - Indiana University, Kent State University, Notre Dame University), a także w Chinach, Wielkiej Brytanii, Belgii, Włoszech, Niemczech, Węgrzech, Korei Południowej, Słowacji, Czechach oraz Francji.

Jest autorem ponad 300 publikacji z zakresu teorii ekonomii, ekonomiki rolnictwa i obszarów wiejskich, polityki rolnej i integracji europejskiej.

Aneta Wilmańska

Zastępca Dyrektora Biura PKN Orlen w Brukseli

Zastępca Dyrektora Biura PKN Orlen w Brukseli, wcześniej Dyrektor Biura PGNiG. W latach 2008‑2011 Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Była Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska w latach 2001‑2013. Współtwórca Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki oraz dokumentów dotyczących polityki spójności na lata 2014‑2020.

Przemysław Wipler

polityk

Polski polityk, nauczyciel akademicki, urzędnik państwowy, były prezes Stowarzyszenia KoLiber i Fundacji Republikańskiej, w latach 2013–2015 prezes Stowarzyszenia „Republikanie".

prof. Herbert Wirth

Politechnika Wrocławska

Polski inżynier, geolog, menedżer, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2009-2016.

Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Uzyskał stopień doktora habilitowanego w roku 2012. Ukończył m.in. studium podyplomowe The George Washington University School of Business and Public Management otrzymując Master’s Certificate In Project Management.

Od 1998 roku związany z Grupą Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A., najpierw z Centrum Badawczo – Projektowym Miedzi „CUPRUM” (obecnie KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR) we Wrocławiu, od 2002 z Jednostką Dominującą Grupy, z roczną przerwą kiedy pełnił funkcję wiceprezesa KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR.

Jest laureatem konkursu „Najlepsi Managerowie 2011 roku”, został wyróżniony tytułem Wizjonera roku 2012 oraz znalazł się w gronie najlepszych prezesów na czas kryzysu.

Grzegorz Wiśniewski

Instytut Energetyki Odnawialnej

Grzegorz Wiśniewski – założyciel i prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej. W latach 1997‑2004 dyrektor Centrum Komisji Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego ds. Odnawialnych Źródeł Energii (EC BREC). Współautor polskiej strategii dot. energii odnawialnej oraz kilkunastu raportów strategicznych dla rządu RP i Komisji Europejskiej. Był członkiem ManagEnergy Reflection Grup (przewodniczący 2007‑2008) – grupy doradczej Komisji Europejskiej w dziedzinie zrównoważonej energii. Jest laureatem tytułów: „Promotor energetyki odnawialnej”, „Nowy Impuls’2014” oraz „Człowiek Roku Polskiej Ekologii”. Był inicjatorem projektu budowy w Polsce Gigafabryk ogniw fotowoltaicznych oraz koncepcji wprowadzania do polskiego ciepłownictwa budowy zeroemisyjnych OZE z sezonowymi magazynami ciepła.

Jerzy Wiśniewski

ekspert w dziedzinie edukacji

Ekspert w dziedzinie edukacji. Współpracuje z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową.

W latach 1990-1995 dyrektor Departamentu ds. Współpracy z Zagranicą MEN. W 1998 roku, kiedy wprowadzono reformę systemu oświaty, pełnił funkcję dyrektora generalnego MEN.

W latach 1999-2003 niezależny konsultant w dziedzinie edukacji, szkolenia i administracji publicznej. W tym czasie uczestniczył jako ekspert OECD w przeglądzie systemu edukacji na Litwie oraz roku przewodniczył zespołowi ds. oceny systemu szkolnictwa zawodowego w Chorwacji.

W latach 2006-2009 współpracując z CASE, koordynował projekt badawczy dotyczący kluczowych kompetencji w systemach oświaty państw UE.

Członek Rady Centre for Educational Research and Innovation OECD, Rady European Training Foundation, Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Alfabetyzacji oraz Komitetu Selekcyjnego WISE Prize in Education 2011.

Z wykształcenia matematyk, 12 lat doświadczenia nauczycielskiego.

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW

Dyrektor Narodowego Centrum Kultury

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii UKSW, socjolog kultury, nauczyciel akademicki, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w latach 2011-2017, (dawniej także członek Zarządu Rady Zakładu Badań Naukowych PTS i Zarządu Oddziału Warszawskiego PTS), członek Pracowni Badawczej Polski Pomiar Postaw i Wartości. W latach 2016-2017 był dyrektorem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Publikował m.in. w „Hemispheres. Studies on Cultures and Societies”, „Codrul Cosminului”, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, „Politeja: Jagiellonian Cultural Studies”. Ostatnio opublikował Transgresja kompetencji międzykulturowych (Warszawa 2016).

Damian Wiszowaty

założyciel oraz Prezes Zarządu, Gonito

Damian Wiszowaty – założyciel oraz Prezes Zarządu Gonito. Ekspert Amazon, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, znawca tematyki prawa własności intelektualnej i nowych technologii.

Maciej Witucki

Prezydent Konfederacji Lewiatan

Inżynier, menedżer, prezes Telekomunikacji Polskiej (2006-2013), przewodniczący Rady Nadzorczej Orange Polska (od 19 września 2013).

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Specjalizował się w logistyce i systemach wspomagania decyzji. Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania systemami przemysłowymi w Ecole Centrale w Paryżu.

Od 2009 r. członek Rady Dyrektorów Atlantic Council of the United States, czołowego amerykańskiego think tanku, zajmującego się inicjowaniem publicznych debat na temat polityki międzynarodowej. Jest także członkiem Rady Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka. Od września 2010 r. prezes Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Od maja 2013 członek Rady Nadzorczej PLL LOT, a od 13 listopada 2013 do końca 2015 r. członek Rady Nadzorczej WorkService SA. W latach 2016-2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu WorkService SA.

W kwietniu 2016 został powołany na funkcję Przewodniczącego Komitetu Dialogu Społecznego przez Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej.

27 czerwca 2019 został wybrany na funkcję prezydenta Konfederacji Lewiatan, zastępując na tym stanowisku Henrykę Bochniarz.

prof. Renata Włoch

DELab UW, Faculty of Sociology

Dr hab. Renata Włoch, prof. UW – profesor nauk społecznych, absolwentka stosunków międzynarodowych i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Profesor w Zakładzie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych opinii eksperckich i raportów dla biznesu i instytucji publicznych, jak również ocen instytucjonalnych (np. brukselskiego think tanku Bruegel oraz systemu think tanków w Albanii). W DELab UW koordynuje obszar „Społeczeństwo w epoce cyfrowej”, prowadząc badania nad zmianami społecznymi wynikającymi z transformacji cyfrowej, szczególnie tymi zachodzącymi na rynku pracy i w systemie edukacji. Motywem przewodnim jej zainteresowań badawczych jest globalizacja. Obecnie koncentruje się na analizie cyfrowego wymiaru globalnych procesów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Autorka licznych raportów i ekspertyz w obszarze cyfryzacji, współautorka książek Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat (WUW 2020) i The Economics of Digital Transformation. The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work (Routledge 2021).

Maja Włoszczowska

Dwukrotna wicemistrzyni Igrzysk Olimpijskich oraz multimedalistka Mistrzostw Świata w kolarstwie górskim

Polska kolarka górska, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska, złota medalistka mistrzostw świata w wyścigu elity MTB oraz w maratonie MTB, wielokrotna wicemistrzyni i mistrzyni Europy, wielokrotna mistrzyni Polski w cross-country.

Jest absolwentką matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, którą studiowała na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.

W 2016 r. odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia sportowe, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej.

Thomas Wobben

Dyrektor ds. prac legislacyjnych, Europejski Komitet Regionów

Thomas Wobben – absolwent studiów z ekonomii i nauk politycznych w Kolonii. Karierę zawodową rozpoczął od reprezentowania interesów organizacji sektora społecznego i organizacji młodzieżowych w Brukseli.

W 1993 r. dołączył do struktur administracyjnych kraju związkowego Saksonia‑Anhalt, gdzie był odpowiedzialny za współpracę biznesową w ramach Unii Europejskiej, innowacje i współpracę międzyregionalną.

W 1995 r. został oddelegowany do Biura Łącznikowego Saksonii‑Anhalt w Brukseli, gdzie odpowiadał głównie za politykę regionalną i rozwój projektów europejskich.

Od września 1999 r. do marca 2012 r. był dyrektorem Przedstawicielstwa Saksonii‑Anhalt przy Unii Europejskiej.

W 2012 r. dołączył do Europejskiego Komitetu Regionów jako dyrektor ds. polityki horyzontalnej i współpracy, a obecnie jest dyrektorem ds. prac legislacyjnych w komisjach COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE), ECON (Komisja Polityki Gospodarczej) i SEDEC (Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury).

Piotr Wojaczek

Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Od roku 1996 Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Przewodniczący Konferencji Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Członek Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji województwa Śląskiego, członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Katowic. Absolwent Politechniki Śląskiej. Doktorant INE PAN. Laureat licznych nagród w tym: przyznawanej w ramach programu ISTTD 2002 ARCHITECTS & PIONEERS AWARDS PROGRAM w kategorii DEVELOPING NATION AWARD (nagroda ISTTD Los Angeles za wkład w rozwój gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy standardów życia obywateli), Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji w kategorii menedżerów, liderów społeczno-gospodarczych, tytułu „Menedżer roku” przyznanego przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów , nagrody Śląski Oskar, Lider Transformacji w województwie Śląskim (nagroda RIG). Od roku 2007 prowadzi intensywne prace nad utworzeniem płaszczyzny współpracy śląskich firm motoryzacyjnych efektem czego jest założenie w 2011 roku platformy o nazwie „Silesiautomotive”. Misją Platformy Współpracy jest łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego na rzecz wykreowania województw: śląskiego i opolskiego jako środkowoeuropejskiego regionu kompetencji w branży motoryzacyjnej.

Agnieszka Wojciechowska

kapitan straży pożarnej, mistrzyni i rekordzistka świata World Police and Fire Games

Oficer pożarnictwa, absolwentka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,  od 2009 roku związana z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie; 4-krotny uczestnik Mistrzostw Świata Służb Mundurowych (WPFG), trzykrotna mistrzyni świata (WPFG), w tym również  rekordzistka świata na ergometrze wioślarskim, wicemistrzyni Europy w FCC, czyli zmagań o tytuł najsprawniejszego strażaka,  od kilku lat związana z krakowskim środowiskiem sportowym; Pomysłodawca i organizator obozów szkoleniowo- kondycyjnych Fire Camp.

Janusz Wojciechowski

Komisarz UE ds. rolnictwa

Janusz Wojciechowski – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1980‑1993 – sędzia, 1990‑93 sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie i członek Krajowej Rady Sądownictwa; sędzia Trybunału Stanu (1991‑1993); w latach 1993‑1995 poseł na Sejm RP; 1995‑2001 – prezes Najwyższej Izby Kontroli, członek zarządu EUROSAI – europejskiej organizacji najwyższych organów kontroli; 2001‑2004 – wicemarszałek Sejmu; w latach 2004‑2016 – poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Intergrupy Ochrony Zwierząt w Parlamencie Europejskim. Autor ponad 100 artykułów i publikacji z zakresu prawa karnego. Członek Komitetu Jakości Kontroli w Europejskim Trybunale Obrachunkowym. Od 1 grudnia 2019 nominowany na 5‑letnią kadencję jako Komisarz UE ds. rolnictwa.

prof. Elżbieta Wojnicka­‑Sycz

Uniwersytet Gdański

Dr hab. ekonomii ze specjalizacją w dziedzinie innowacyjności i rozwoju regionalnego. Profesor Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Zarządzania w Katedrze Organizacji i Zarządzania, profesor Politechniki Gdańskiej w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury. Specjalizacja w dziedzinie analiz dotyczących innowacyjności i transferu technologii, gospodarki przestrzennej z punktu widzenia innowacyjności, wpływu funduszy strukturalnych na rozwój gospodarczy, rozwoju miast i regionów, obszarów metropolitalnych i ich strategii, a także zarządzania miastami i regionami. Koordynator i/lub ekspert w licznych projektach dla administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji międzynarodowych.

dr Bartosz Wojszczyk

ekspert w dziedzinie inżynierii T&D

Inwestor, przedsiębiorca, ekspert w dziedzinie inżynierii T&D i operacji, inteligentnych sieci, odnawialnych i rozproszonych technologii energetycznych, ochrony i automatyzacji, pojazdów elektrycznych i magazynowania energii. Obecnie Prezes Decision Point Global i profesor UNC Charlotte. Wcześniej był m.in. Dyrektorem zarządzającym ds. strategii rozwoju w GE Energy, a także SVP i Chief Innovation Officer w MERALCO. Dr Wojszczyk jest aktywnym członkiem IEEE Power & Energy Society oraz IEEE-USA Energy Policy Committee, w których pełni funkcje: Technical Program Chair of IEEE Energy Development & Power Generation Committee, Chair of IEEE International Practices Subcommittee. Dodatkowo pełni funkcję sekretarza IEEE Distributed Generation & Energy Storage Subcommittee. Jest również członkiem Smart Grid Advisory Board for the International Energy Agency (IEA) and the DistribuTECH Advisory Committee.

prof. Michał Wolański

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Dr hab. Michał Wolański – profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendysta na University of Leeds, Institute for Transport Studies oraz University of Sydney, Institute of Transport and Logistics Studies. Konsultant m.in. Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, polskiego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz współpracownik wiodących międzynarodowych firm doradczych. Współzałożyciel start‑upu KOLEO – najlepszej polskiej niezależnej platformy sprzedaży biletów kolejowych oraz firmy doradczej Wolański. Kierownik projektu wsparcia polskich aglomeracji w przygotowywaniu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.

prof. Marcin Wołek

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Dr hab. Marcin Wołek – profesor UG na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W pracy naukowej podejmuje zagadnienia zrównoważonej mobilności miejskiej, transportu kolejowego, analiz rynku transportowego i rozwoju miast. W ramach UG kierował i kieruje licznymi projektami europejskimi. Od 1998 roku pełni funkcję radnego Miasta Gdyni (od 2018 r. wiceprzewodniczący Rady Miasta). W latach 2005‑2008 był przewodniczącym Komisji Transportu Związku Miast Bałtyckich. Jako niezależny konsultant współpracuje z przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi w Polsce, Niemczech, Danii, Szwecji i w Ukrainie. Jest członkiem Rady Naukowej Fundacji ProKolej oraz członkiem Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.

Piotr Wołkowiński

ekspert ds. partycypacji, rewitalizacji oraz ekonomii społecznej

Ekspert w międzynarodowych projektach dotyczących partycypacji oraz partnerstw. Od 13 lat związany z Trójmiastem, gdzie m.in. prowadził rewitalizację społeczną jednej z dzielnic Gdyni oraz współtworzył strategię „Gdańsk 2030 Plus”. Od kilku lat współpracuje z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (MIIR) jako moderator konferencji i warsztatów. Współmoderował przygotowania do nowoprzyjętej Karty Lipskiej 2.0 w dziedzinie polityki miejskiej. Współpracuje z Gdańskiem w projektcie URBACT: „My Generation at Work”, tworząc m.in. sieć nauczycieli „Kreatywna Pedagogika”, mającą na celu rozwijanie warsztatu gdańskich nauczycieli. Był wiodącym ekspertem sieci URBACT „Boosting Social Innovation” z 12 miastami (m.in. Paryżem, Mediolanem czy Barceloną), a obecnie prowadzi sieć transferu w dziedzinie rewitalizacji „Urban Regeneration Mix”, której przewodniczy Łódź. Absolwent Uniwersytetu Londyńskiego.

Krzysztof Wołodźko

filozof, publicysta

Krzysztof Wołodźko jest filozofem, publicystą, komentatorem społeczno­‑politycznym. Współpracuje m.in. z „Nową Konfederacją”, „Nowym Obywatelem”, „Pressją”. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego.

[fot. Katarzyna Derda]

Publikacje:

Rafał Woś

publicysta

Publicysta ekonomiczny Dziennika Gazety Prawnej. Laureat Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej (2011), dwukrotnie nominowany do nagrody Grand Press w kategorii publicystyka (2012), Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2013) oraz nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (2011, 2012)

Marek Woszczyk

Dyrektor Generalny PGNiG Upstream International

Jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (Executive MBA), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (mgr inż., Wydział Nawigacyjny). Od kwietnia 1998 r. pracował w Urzędzie Regulacji Energetyki ("URE"), od 2011 r. na stanowisku Prezesa, wcześniej w latach 2007-2011 pełnił obowiązki Wiceprezesa nadzorując prace Departamentu Taryf, Departamentu Promowania Konkurencji i Oddziałów Terenowych Urzędu, a w latach 1998-2007 na stanowisku zastępcy dyrektora Oddziału Centralnego URE. Był pełnomocnym przedstawicielem Prezesa URE w Grupie Europejskich Regulatorów Energii i Gazu (European Regulators' Group for Electricity and Gas) oraz w Regionalnym Stowarzyszeniu Regulatorów Rynków Energii (Energy Regulators Regional Association - ERRA) - od 2005 r. w Komitecie ds. Konkurencji i Koncesji, a od 2006 r. w Zgromadzeniu Ogólnym. W latach 2011-2013 był członkiem Prezydium ERRA. Reprezentował URE także w Radzie Europejskich Regulatorów Energetyki (Council of European Energy Regulators - CEER), a od 1 lutego 2011 r. został wybrany wiceprzewodniczącym Zarządu CEER. Pan Marek Woszczyk był członkiem Rady Regulatorów Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER Board of Regulators), brał także udział w pracach Zespołu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej - organie pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. Marek Woszczyk jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego.

dr Joanna Wowrzeczka

socjolog sztuki

Zajmuje się malarstwem, socjologią sztuki. Urodziła się w 1972 r. w Cieszynie.

Irena Wóycicka

ekonomistka, polityk społeczny

Ekonomistka i polityk społeczny. Była wiceminister pracy i polityki socjalnej (1991-1994), Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego (do 2015 r.), autorka licznych publikacji w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz polityki rodzinnej. Jest członkinią rady programowej Fundacji Instytut Bronisława Komorowskiego.

Jacek Woźniak

doradca Związku Miast Polskich

Jacek Woźniak – ekspert w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego, doradca Związku Miast Polskich. Dyrektor i z‑ca dyrektora departamentów odpowiedzialnych za politykę rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Małopolskiego i Urzędzie Miasta Krakowa (1999‑2018). Współautor Strategii Województwa Podkarpackiego do 2010, Województwa Małopolskiego do 2020, Strategii Krakowa do 2030, Strategii Małopolska‑Śląsk. Koordynował i uczestniczył w opracowaniu, negocjacjach i wdrażaniu Regionalnych Programów Operacyjnych finansowanych z funduszy UE. Autor koncepcji Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych wprowadzonych do KSRR 2020. Wraz z prof. A. Kuklińskim, twórca cyklu „Konferencje Krakowskie”. Członek Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN – Zespół Problemowy. 

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów

Marek Woźniak – absolwent archeologii na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Polityki i Zarządu Lokalnego na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 1990 roku pracuje na rzecz samorządu: na poziomie gminy, powiatu, regionu. W październiku 2005 roku objął funkcję Marszałka Województwa Wielkopolskiego, którą pełni nieprzerwanie od pięciu kadencji.Aktywnie uczestniczy w pracach Związku Województw RP.

Od lutego 2006 roku Marszałek Woźniak jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. W kwietniu 2008 roku objął stanowisko Przewodniczącego polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, został także wybrany na Wiceprzewodniczącego i członka Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów, które to funkcje pełni do tej pory. Był również Wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Europejskim Komitecie Regionów.

Wielokrotnie nagradzany za działalność publiczną.

prof. Szymon Wróbel

kierownik Laboratorium Techno­‑Humanistyki, Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski

Profesor filozofii na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz w IFiS PAN. Ukończył psychologię w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu. Jest autorem licznych książek i artykułów rozsianych w różnych czasopismach naukowych. Jego ostatnia książka to Filozof i terytorium poświęcona Warszawskiej Szkole Historyków Idei, opublikowana przez Wydawnictwo IFiS PAN w 2016 roku. Po angielsku ukazały się pod jego redakcją, przy współpracy Krzysztofa Skoniecznego, dwie książki – Atheism Revisited. Rethinking Modernity and Inventing New Modes of Life (Palgrave Macmillan 2020) oraz Living and Thinking in the Post­‑Digital World (Universitas 2021). Aktualnie jest kierownikiem Laboratorium Techno­‑Humanistyki na Wydziale Artes Liberales.

Irena Wróblak

Prezes Zarządu, Pomorski Fundusz Rozwoju

Od 2021 r. Prezes Zarządu Pomorskiego Funduszu Rozwoju. Zawodowo od ponad 25 lat zajmuje się problematyką zarządzania w podmiotach gospodarczych oraz szeroko pojętą analizą finansową przedsiębiorstw. W tym czasie była związana z Samorządem Województwa Pomorskiego, SKOK oraz Nordea Bank Polska. W latach 2008‑2020 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. W 2011 r. powołała Stowarzyszenie Pomorski Klub Bankowca, którego została też Prezesem Zarządu (do 2017 r.). Od 2016 r. Wiceprzewodnicząca Rady Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Wielokrotnie wyróżniona za działalność na rzecz rozwoju pomorskiej przedsiębiorczości, m.in. „Orłem Pomorza” za ciekawe inicjatywy i szczególne osiągnięcia w biznesie , tytułem „Kobiety Sukcesu 2018” czy Złotym Medalem „Za zasługi dla Pracodawców Pomorza”. Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Michał Wroczyński

Prezes Zarządu, Samurai Labs

Michał Wroczyński – lekarz, terapeuta, kognitywista i futurolog. Od ponad 15 lat tworzy systemy sztucznej inteligencji oraz rozumienia języka naturalnego. Twórca czterech start­‑up’ów, w tym laboratorium sztucznej inteligencji Samurai Labs, które zajmuje się wykrywaniem i przeciwdziałaniem przemocy w internecie. Swój czas dzieli na dwa domy – w Trójmieście i w San Francisco.

Jakub Wygnański

socjolog, działacz, samorządowiec

polski socjolog, działacz i współtwórca organizacji pozarządowych

Jan Wyrowiński

Prezes Zrzeszenia Kaszubsko­‑Pomorskiego

Wicemarszałek Senatu VIII kadencji (2011‑2015), Poseł X, I, II, III i V kadencji, senator VII kadencji.

Urodził się 27 sierpnia 1947 r. w Brusach.

W 1971 r. ukończył studia w dziedzinie automatyki przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej, a w 1979 r. – studia podyplomowe w zakresie mikrokomputerowego sterowania obiektami przemysłowymi na Politechnice Warszawskiej.

W latach 1971–1992 pracował w Resortowym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Automatyki "Chemoautomatyka" przy Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu. W latach 2001–2005 był stałym ekspertem sejmowej Komisji Skarbu Państwa.

W latach siedemdziesiątych, jako działacz Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu, zaangażował się
w działalność opozycji demokratycznej. Od 1980 do 1991 r. należał do NSZZ „Solidarność”. W latach 1980–1981 był członkiem Toruńskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. W stanie wojennym internowano go w Potulicach i Strzebielinku.

Od 1981 r. jest członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, a od 1990 r. – Fundacji „Archiwum
i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Kobiet” (od 1999 r. przewodniczy radzie tej fundacji).

W Sejmie X, I i II kadencji był członkiem Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W Sejmie
X kadencji pracował także w Komisji Samorządu Terytorialnego. W Sejmie I kadencji był członkiem Komisji Przekształceń Własnościowych, a w II kadencji – zastępcą przewodniczącego tej komisji.
W Sejmie III kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w V kadencji – zastępcą przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa oraz członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Senacie VII kadencji przewodniczył Komisji Gospodarki Narodowej, był członkiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Należy do Platformy Obywatelskiej.

Kamil Wyszkowski

Dyrektor Generalny UN Global Compact w Polsce

Od 2002 roku pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od 2004 roku Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce (United Nations Global Compact - UNGC), koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi. W latach 2002 -2009 w United Nations Development Programme (UNDP) odpowiadał za współpracę międzynarodową i wielostronną oraz za rozwój programów w Europie i Azji. Pracował w kilkudziesięciu krajach wdrażając programy i projekty rozwojowe bazujące na transferze wiedzy z Polski. Były to w szczególności takie kraje jak Irak, Indie, Tajlandia, Rumunia. Pracował także w centrali UNDP w Nowym Jorku oraz centrali UNDP na Europę i kraje WNP w Bratysławie. Od 2009 do 2014 roku Dyrektor Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. Od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know How Hub powołanego w ramach UNDP Poland obecnie zarządzanego przez UNGC Poland.
Wykładowca na takich uczelniach jak: Central European University w Bukareszcie, Katolicki Uniwersytet Lwowski, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego, Instytut Dyplomacji im. Ignacego Paderewskiego przy MSZ oraz na Uniwersytecie Warszawskim.
Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w zakresie działań na styku biznesu i administracji oraz włączania sektora prywatnego do wdrażania celów i standardów ONZ. Specjalista zajmujący się współpracą rozwojową, współpracą wielostronną, transferem wiedzy. Jako pracownik ONZ zajmujący się dyplomacją ekonomiczną, innowacjami społecznymi i gospodarczymi, ekonomią społeczną oraz projektowaniem przeskoków rozwojowych. Prawnik specjalizujący się w prawie międzynarodowym. Absolwent prestiżowej UNDP Development Academy. Wraz z kierowanym przez siebie zespołem otrzymał medal Sejmu Rzeczpospolitej za działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wypracowania modelu Ekonomii Społecznej dla Polski oraz wparcia dla procesu ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W 2012 roku otrzymał nagrodę za stworzenie i prowadzenia najbardziej innowacyjnego i efektywnego biura UNDP w regionie Europy i WNP.
Obecnie pełni funkcję Przedstawiciela oraz Dyrektora Generalnego Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce oraz Dyrektora Centrum Transferu Wiedzy – Know How Hub w Polsce.
Na poziomie międzynarodowym zajmuje się wzmacnianiem współpracy pomiędzy przedstawicielstwami Inicjatywy Global Compact w krajach Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw, Afryki i Bliskiego Wschodu w takich obszarach jak działania antykorupcyjne, innowacje na styku nauki i biznesu oraz korytarze transportowe ze szczególnym uwzględnienie basenu morza bałtyckiego. Specjalista oraz praktyk zajmujący się pomocą rozwojową, współpracą wielostronną oraz transferem wiedzy.
Od 2009 do 2012 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów w Polsce. Z ramienia Zespołu Doradców Premiera m. in. Współautor Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 roku oraz koordynator Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do 2020 roku. Od 2014 roku w Radzie Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. Innowacji w gospodarce i innowacji społecznych. Od 2016 roku w gronie członków zespołu ds. innowacji w Ministerstwie Rozwoju.
Jest stałym komentatorem w TVN 24 Biznes i Świat, POLSAT oraz TOK FM.

Na górę
Close